Dienst voor gezinsopvang

Contactgegevens

Contactgegevens: 

Dienst voor gezinsopvang 
Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
Verantwoordelijke: Nele Standaert
056 60 73 40
0477 80 62 07
nele.standaert@kindercentrum.be

 

Waarom een onthaalouder kiezen?

Waarom een onthaalouder kiezen?: 
 • u kiest voor kleinschalige opvang;
 • waarbij huiselijke sfeer en individuele benadering centraal staat;
 • optimale ontplooiingskansen in een gestructureerde omgeving.

Waarom een onthaalouder van onze dienst kiezen?

Waarom een onthaalouder van onze dienst kiezen?: 

De dienst is erkend voor 62 kindplaatsen

Momenteel beschikken we over 10 aangesloten onthaalouders verspreid over Groot - Waregem.

Onze onthaalouders krijgen vanuit de dienst:

 • huisbezoeken / begeleiding / coachingsmomenten op regelmatige tijdstippen;
 • uitgebreid vormingsaanbod;
 • administratieve, pedagogische en materiële ondersteuning.

Ouders kunnen rekenen op de dienst voor:

 • info over de dienstverlening;
 • administratieve en financiële regeling van hun opvangvraag;
 • bemiddeling bij klachten.

Hoeveel kinderen vangt een onthaalouder op?

Hoeveel kinderen vangt een onthaalouder op?: 

Een onthaalouder kan maximaal 8 kindjes tegelijkertijd opvangen. 
In totaal mag de gemiddelde bezetting niet hoger zijn dan 4 voltijds ingeschreven kinderen.

Hoeveel kost de opvang bij een onthaalouder?

Hoeveel kost de opvang bij een onthaalouder?: 

De dienst voor gezinsopvang werkt met een systeem inkomenstarief, conform de bepalingen van Kind & Gezin. Dit betekent dat de contracthouders betalen voor de opvangprestaties volgens het gezinsinkomen.
De contracthouder berekent het inkomenstarief zelf met het berekeningsinstrument op de website van Kind & Gezin, en geeft het resultaat van die berekening, aan de hand van een attest van Kind & Gezin, door aan de organisator. Indien nodig kan de contracthouder steeds bij de organisator terecht met vragen of voor ondersteuning hierbij.
Als de contracthouder onjuiste informatie geeft of nalaat actuele informatie door te geven, kan Kind & Gezin een van de volgende maatregelen nemen:

 • verplicht het maximumtarief laten betalen;
 • het inkomenstarief opnieuw bepalen.

Het effectief te betalen deel van de ouderbijdrage per opvangdag hangt af van de verblijfsduur per dag:

 • 0 –  4u59*:     60% van de dagprijs;
 • 5 – 11u:          100% van de dagprijs;
 • > 11u:             160% van de dagprijs.

*40% dagprijs mogelijk bij 0 - 2u59, indien mijn kind reeds (deeltijds) naar school gaat.

Als het voor de contracthouder onmogelijk is om het berekende inkomenstarief te betalen, kan de contracthouder een individueel verminderd inkomenstarief aanvragen via het OCMW. Het OCMW beslist over dat individueel verminderd inkomenstarief op basis van objectieve criteria.

 

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?: 

De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Extra kosten komen hiervoor niet in aanmerking. Het bedrag dat ouders kunnen inbrengen op het aangifteformulier voor de personenbelasting is beperkt tot € 11,20 per dag per kind. De organisator verbindt zich ertoe om jaarlijks kosteloos voor elk kind een fiscaal attest op te maken en per post te bezorgen aan de contracthouder. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.

 

Hoe betaal ik een onthaalouder?

Hoe betaal ik een onthaalouder?: 

De ouders ontvangen maandelijks een factuur van de dienst voor gezinsopvang.
Er gebeuren dus nooit rechtstreeks betalingen tussen ouders en onthaalouder.
De dienst betaalt elke maand een vast bedrag per dag, per kind uit aan de onthaalouders.

Wat krijgt mijn kind te eten?

Wat krijgt mijn kind te eten?: 

Aanbod
De onthaalouder staat in voor een gezonde, verse en gevarieerde voeding aangepast aan de leeftijd van het kind. Een middagmaal en vieruurtje zijn in de dagprijs voorzien. Fles- of dieetvoeding en ontbijt worden van thuis meegebracht.
Indien uw kind vóór 8u aankomt, kan de fles of het ontbijt (meegebracht van thuis) gegeven worden door de onthaalouder. Kinderen die aankomen na 8u krijgen thuis hun ontbijt of fles, tenzij dit onvoldoende aansluit bij het individuele ritme van uw baby. Kinderen die een middagmaal wensen, dienen ten laatste om 11u aanwezig te zijn, tenzij expliciet anders afgesproken met de onthaalouder.

Flesvoeding
Flessen, water en melkpoeder worden door u als contracthouder voorzien. Conform een aanbeveling van Kind & Gezin vragen we u om thuis al de gesteriliseerde flesjes te vullen met de correcte hoeveelheid water. Samen met de flesjes brengt u het melkpoeder van uw keuze mee in een verdeeldoosje. Het poeder zal door de begeleiding onmiddellijk voor het toedienen met het water gemengd worden. Het is aangewezen een extra flesje en een extra hoeveelheid melkpoeder mee te brengen. Gelieve alle flessen en verdeeldoosjes duidelijk te naamtekenen.

Specifieke voedingsvereisten of -voorkeuren
In geval van specifieke voedingsvereisten (bijv. bij allergieën, stofwisselingsziektes, voorkeuren o.w.v. geloofs- of andere overtuiging, …) kan in een alternatief voorzien worden voor het middagmaal of vieruurtje. De onthaalouder beslist of het alternatief haalbaar is. Indien dit niet het geval is of de contracthouder hier zelf expliciet voor kiest kan het alternatief ook kant-en-klaar van thuis uit worden meegegeven. In elk geval worden de specifieke vereisten en het alternatief schriftelijk overeengekomen.

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement: 

De organisator zal slechts de opvang aanvatten mits de organisator in het bijzonder over een administratief volledig kinddossier beschikt.

Door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst gaat u als contracthouder ook akkoord met de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement. Eventuele uitzonderingen op het huishoudelijk reglement staan opgenomen in de schriftelijke overeenkomst. Alle bepalingen in het huishoudelijk reglement liggen tevens vast in een overeenkomst tussen de dienst voor gezinsopvang en de onthaalouder.

De start- en einddatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een opvangplan vastgelegd. Dit opvangplan is zowel bindend voor u als contracthouder als voor de organisator. Om de pedagogische functie optimaal te realiseren en een goede band met het kind op te bouwen, bedraagt de minimale aanwezigheid van uw kind 2.5 dagen of 5 halve dagen per week.

Elke afwezigheid dient verwittigd te worden aan de onthaalouder en dit vóór 9u van de betrokken dag.  Ongerechtvaardigde afwezigheid dient echter steeds betaald te worden volgens opvangplan. U kunt als contracthouder, indien gewenst, op voorhand vragen om een extra dag opvang te voorzien. De onthaalouder bepaalt zelf of ze in deze opvang voorziet of niet, volgens de bezetting. Indien dit past binnen de bezetting van dat moment zal dit toegelaten worden.

 

 

Is mijn kind verzekerd

Is mijn kind verzekerd?: 

De organisator heeft bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor personeel, vrijwilligers en kinderen als de productenaansprakelijkheid voor de vzw, het personeel, vrijwilligers en de kinderen met indekking van lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade.
Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: KBC  nr.Z9/28.969.465-0000. Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de dienstverantwoordelijke door u als contracthouder, indien niet opgemerkt en geregistreerd door de onthaalouder. De organisator is niet verantwoordelijk bij breuk van, of schade aan zelf meegebrachte goederen en/of toestellen van welke aard ook. Wanneer u als contracthouder ten behoeve van uw kind goederen en/of toestellen overhandigt aan de organisator, dan gebeurt dit op eigen risico. Deze goederen en/of toestellen worden na gebruik teruggegeven aan de contracthouder in de staat waarin ze zich bevinden. Verlies of beschadiging van voornoemde goederen en/of toestellen kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door de organisator.
 

Hoe vraag ik een plaatsje aan voor mijn kind(eren)

Hoe vraag ik een plaatsje aan voor mijn kind(eren)?: 

De dienst is toegankelijk voor elk kind onder de drie jaar. Er worden geen kinderen gediscrimineerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloofs- of levensovertuiging.

Bij elke aanvraag tot opvang hanteren we de reglementaire voorrangsregels, opgelegd door Kind & Gezin.

Indien er meerdere aanvragen zijn voor één vrije plaats, kan de organisator in eerste instantie voorrang verlenen aan gezinnen, mits ze aan bepaalde combinaties van onderstaande criteria voldoen:

 • kinderopvang is noodzakelijk in het kader van de werksituatie; om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen;
 • u bent alleenstaand (d.w.z. niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief);
 • gezinnen die een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan een bepaald bedrag (te bepalen door de minister);
 • pleeggezinnen die kinderopvang nodig hebben;
 • gezinnen waar broer of zus van het kind voor wie men opvang vraagt reeds in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt.
 • specifieke zorgsituatie binnen het gezin, die blijkt uit één van volgende elementen:
  -de aanwezigheid van een handicap bij een gezinslid;
  -een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen (als vermeld in het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering);
  -in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin, is het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
 • (één van) de ouder(s) niet beschikt/beschikken over een diploma secundair onderwijs.

De organisator oordeelt in functie van de concrete reglementering hieromtrent.

In tweede instantie kan de organisatie ook voorrang verlenen aan volgende groepen:

 • kinderen/kleinkinderen van medewerkers van Kindercentrum Waregem vzw;
 • kinderen uit grote gezinnen (meer dan 2 kinderen).

In deze gevallen oordeelt de organisator autonoom.

Indien er geen voorrangssituatie van toepassing is of bij een gelijkwaardige combinatie van criteria, respecteren we de chronologische volgorde van aanmelding. Indien er geen plaatsen vrij zijn, kan u er voor kiezen om uw opvangvraag op de wachtlijst te laten noteren. De bovenstaande groepen komen steeds op de eerste plaats te staan binnen de wachtlijsten rekening houdend met de mogelijke combinatie van voorrangscriteria en onderlinge chronologische aanvraag. Aanvragen op de wachtlijst hebben steeds voorrang bij het vrij komen van een kindplaats.
 

Wens ik me op een wachtlijst te noteren

Wat te doen bij ziekte onthaalouder?

Wat te doen bij ziekte onthaalouder: 

Indien de onthaalouder ziek wordt buiten de openingsuren van haar opvang, dienen de ouders hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.  Afhankelijk van de situatie, contacteert de onthaalouder eerst de dienstverantwoordelijke die dan verder contact opneemt met de ouders, of brengt ze onmiddellijk zelf de ouders op de hoogte. De dienstverantwoordelijke verwijst, indien mogelijk, de ouders door naar een andere onthaalouder die hun kindje tijdelijk kan opvangen. De ouders kunnen hier zonder medeweten van de dienst geen stappen in ondernemen! Indien de dienstverantwoordelijke niet bereikbaar is, kan de onthaalouder de ouders doorverwijzen naar de opvanglocatie groepsopvang, verbonden aan Kindercentrum Waregem vzw, dat het dichtst bij de onthaalouder in de buurt is gelegen. Hier wordt uw kindje de eerste dag opgevangen totdat de dienstverantwoordelijke een alternatieve oplossing heeft gevonden bij een andere onthaalouder.
Het zoeken van een alternatieve oplossing door de dienst is een extra dienstverlening naar de ouders toe maar kan geenszins door de ouders geëist worden.  Indien er geen vrije plaatsen voor handen zijn, dienen de ouders zelf voor een oplossing te zorgen.