Intern werkingskader

We stellen uw kind en u als ouder(s) centraal in onze opvang. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat.

1. Het kind centraal: pedagogisch beleid

Pedagogische kwaliteit en welzijn staan in onze dagelijkse werking centraal. We zoeken daarbij dag in dag uit naar de best mogelijke afstemming tussen het kind en diens behoeftes en ontwikkelingsnoden enerzijds, en ons handelen, onze aanpak anderzijds.

Meer concreet zult u in dit verband bijvoorbeeld merken dat

 • we bij het wenmoment vóór de effectieve start van de opvang u én uw kind en zijn of haar gewoontes zo goed mogelijk willen leren kennen, om ons er zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen, weliswaar steeds binnen de krijtlijnen van de werkingsprincipes van de organisatie;

 • de kinderen in verschillende leefgroepen verblijven. De verantwoordelijke stelt in samenspraak met de kindbegeleiders de groepen samen. Zij houden hierbij rekening met de ontwikkeling, het niveau en het ritme van elk kind. Uiteraard dient ook rekening gehouden te worden met praktische elementen zoals beschikbare plaatsen en personeel;

 • er naargelang de leefgroep een min of meer vaste dagstructuur gehanteerd wordt
  -om de nodige rust, voorspelbaarheid en emotionele veiligheid te kunnen bieden;
  -steeds in gezond evenwicht met een optimale afstemming op de individuele behoeftes van de individuele kinderen;

 • we activiteiten en aanbod organiseren om de ontwikkeling van kinderen op diverse domeinen te stimuleren en ondersteunen (motorisch, sensorisch, emotioneel, sociaal, moreel), waarbij we er voor zorgen zoveel mogelijk
  -aan te sluiten bij het individueel niveau en ritme van de kinderen;
  -in te spelen op wat kinderen zelf leuk en boeiend vinden;
  -met de kinderen naar buiten te gaan;
  -de taalontwikkeling te bevorderen, met voldoende aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook ruimte voor een eventuele andere thuistaal.

 • wij uw kind nauwgezet observeren en opvolgen wat betreft
  -zijn of haar fysieke ontwikkeling & gezondheid, meer bepaald slaap-, eet-, beweegpatronen, … en ziekte;
  -wat betreft zijn of haar welbevinden en betrokkenheid in de opvang en evolutie op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

2. Het gezin centraal: samenwerking met ouders

De verantwoordelijke en de kindbegeleiders willen nauw met u samenwerken, u voldoende informeren en betrekken bij de opvang:

 • Wat uw eigen kind betreft
  -vragen wij u om de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind, voor zover deze niet in strijd zijn met onze algemene principes of werkingskader;
  -houden wij u op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van uw kind;
  -kunt u steeds met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind bij ons terecht.

 • Meer in het algemeen
  -geeft een informatiebord in de inkom van de opvanglocatie u uitleg over algemene zaken die relevant zijn voor ouders zoals menu, activiteiten, … . Conform de regelgeving informeren wij u ook langs deze weg omtrent eventuele wijzigingen in vergunningsbeslissingen of aanmaningen vanuit Kind & Gezin;
  -toetsen wij via ouderenquêtes af of u tevreden bent over onze dienstverlening en op welke domeinen we eventueel dienen bij te sturen. We hopen dat u de enquêtes steeds bewust invult in het belang van uw kind;
  -organiseren we jaarlijks vormings- en ontmoetingsmomenten met en voor (groot)ouders;
  -posten we regelmatig foto’s op onze website die u een inkijk geven in de opvang;
  -bezorgen wij u regelmatig een nieuwsbrief.

3. Klachtrecht

Als ouder of externe partner heeft u ten allen tijde het recht om ons uw vragen, opmerkingen of klachten te melden. We roepen elke ouder op tot zoveel mogelijk rechtstreekse communicatie met de betrokken personeelsleden en verantwoordelijken:

 • mondelinge rapportage via de verantwoordelijke of begeleid(st)er;

 • schriftelijke rapportage,

 1. hetzij onder gesloten enveloppe (t.a.v. Dhr. Tom Braet, Kindercentrum Waregem vzw, Brouwerijstraat 51, 8790 Waregem);

 2. hetzij online.

Uw vraag, opmerking of klacht komt in een centraal register terecht, van waaruit verdere opvolging wordt gegarandeerd.

Bij klachten ontvangt u

 • binnen de 5 dagen een ontvangstmeldingsdocument (schriftelijk);

 • binnen de 30 dagen een klachtenafhandelingsdocument (schriftelijk);

 • binnen de 60 dagen een klachtenafhandelingsdocument (schriftelijk), indien de klacht een bijeenkomst van de Raad van Bestuur vereist.

Mocht men niet tot een intern vergelijk komen, dan kan de klachtendienst van Kind en Gezin gecontacteerd worden: