Intern werkingskader

 

We stellen uw kind en u als ouder(s) centraal in onze opvang. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat. Onze volledige missie- en visietekst, alsook de concrete uitwerking hiervan is terug te vinden in ons kwaliteitshandboek. Als ouder kunt u desgewenst het volledige kwaliteitshandboek inkijken, via de verantwoordelijke. 

Het kind centraal: pedagogisch beleid

Pedagogische kwaliteit en welzijn staan in onze dagelijkse werking centraal. We zoeken daarbij dag in dag uit naar de best mogelijke afstemming tussen het kind en diens behoeftes en ontwikkelingsnoden enerzijds, en ons handelen, onze aanpak anderzijds.

Meer concreet zult u in dit verband bijvoorbeeld merken dat
we bij (het) wenmoment(en) vóór de effectieve start van de opvang u én uw kind en zijn of haar gewoontes zo goed mogelijk willen leren kennen, om ons er zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen, weliswaar steeds binnen de krijtlijnen van de werkingsprincipes van de organisatie (zie ook §I.5.1.);
de kinderen allen samen in één leefgroep verblijven. Dit komt de familiale sfeer ten goede en stimuleert bovendien de sociale ontwikkeling van kinderen; 
er naargelang de leefgroep een min of meer vaste dagstructuur gehanteerd wordt
- om de nodige rust, voorspelbaarheid en emotionele veiligheid te kunnen bieden;
- steeds in gezond evenwicht met een optimale afstemming op de individuele behoeftes van de individuele kinderen;
we activiteiten en aanbod organiseren om de ontwikkeling van kinderen op diverse domeinen te stimuleren en ondersteunen (motorisch, sensorisch, emotioneel, sociaal, moreel), waarbij we er voor zorgen zoveel mogelijk
- aan te sluiten bij het individueel niveau en ritme van de kinderen;
- in te spelen op wat kinderen zelf leuk en boeiend vinden;
- met de kinderen naar buiten te gaan;
- de taalontwikkeling te bevorderen, met voldoende aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook ruimte voor een eventuele andere thuistaal. 
wij uw kind nauwgezet observeren en opvolgen wat betreft
- zijn of haar fysieke ontwikkeling & gezondheid, meer bepaald slaap-, eet-, beweegpatronen, … en ziekte;
- wat betreft zijn of haar welbevinden en betrokkenheid in de opvang en evolutie op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Het gezin centraal: samenwerking met ouders

De verantwoordelijke en de kindbegeleiders willen nauw met u samenwerken, u voldoende informeren en betrekken bij de opvang:
Wat uw eigen kind betreft
- vragen wij u om de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind, voor zover deze niet in strijd zijn met onze algemene principes of werkingskader;
- informeren wij u dagelijks over het dagverloop van uw kind;
- houden wij u op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van uw kind; 
- kunt u steeds met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind bij ons terecht.
 
Meer in het algemeen
- geeft een informatiebord in de inkom van de Kleine Linde u uitleg over algemene zaken die relevant zijn voor ouders zoals menu, activiteiten, … . Conform de regelgeving informeren wij u ook langs deze weg omtrent eventuele wijzigingen in vergunningsbeslissingen of aanmaningen vanuit Kind & Gezin voor de Kleine Linde; 
- toetsen wij via ouderenquêtes af of u tevreden bent over onze dienstverlening en op welke domeinen we eventueel dienen bij te sturen. We hopen dat u de enquêtes steeds bewust invult in het belang van uw kind;
- organiseren we jaarlijks vormings- en ontmoetingsmomenten met en voor (groot)ouders;
- posten we regelmatig foto’s op onze website die u een inkijk geven in de opvang.
 

Klachtrecht

Als contracthouder heeft u te allen tijde het recht om ons uw vragen, opmerkingen of klachten te melden. Wij nodigen u uit om uw vragen, bedenkingen of klachten zoveel mogelijk rechtstreeks te bespreken met de begeleidsters van ’t Beverke. In tweede instantie kan u zich richten tot de verantwoordelijke (contactgegevens: zie §I.2.).  Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.  

Bent u als contracthouder niet tevreden over het gesprek of de geboden oplossing, dan kunt u uw vraag of opmerking ook schriftelijk bezorgen,
- hetzij onder gesloten enveloppe (t.a.v. Dhr. Tom Braet, Kindercentrum vzw, Koning Albertstraat 43, 8791 Waregem);
- hetzij via een formulier online (www.kindercentrum.be, doorklikken op de knop/button ‘Opmerkingen?’ bovenaan in de menubalk). 
Vragen, opmerkingen of klachten komen in een centraal register terecht, van waaruit verdere opvolging wordt gegarandeerd.

Bij klachten ontvangt de contracthouder:
- binnen de 5 dagen een ontvangstmelding;
- binnen de 30 dagen een schriftelijke terugkoppeling;
- binnen de 60 dagen een schriftelijke terugkoppeling, indien de klacht een bijeenkomst van de Raad van Bestuur vereist. 

Mocht men niet tot een intern vergelijk komen, dan kan de klachtendienst van Kind & Gezin gecontacteerd worden:
- telefonisch: 02/533.14.14;
- schriftelijk naar Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.