Organiserend bestuur

Kindercentrum Waregem vzw wordt als vzw dagelijks bestuurd door een directie en een hoofdverantwoordelijke kinderopvang, welk op hun beurt aangestuurd worden door een Raad van Bestuur die zich dient te verantwoorden t.a.v. een Algemene Vergadering.

Leden Algemene Vergadering:
Jacques Verhaeghe  (voorzitter)
Peter Sabbe  (secretaris)
Anne Maes  (penningmeester)
Chantal Brouckaert 
Martine Waelkens 
Tom Braet  (algemeen directeur)
Ine Barbary (hoofdverantwoordelijke kinderopvang)

De Algemene Vergadering is voor volgende opdrachten verantwoordelijk:

  • de wijziging van de statuten;

  • de benoeming en de afzetting van bestuurders;

  • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepalingen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

  • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

  • de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

  • de ontbinding van de vereniging;

  • de uitsluiting van een lid;

  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

  • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Leden Raad van Bestuur:

Jacques Verhaeghe  (voorzitter)

Peter Sabbe  (secretaris)

Anne Maes  (penningmeester)

Chantal Brouckaert 

Martine Waelkens 

Tom Braet  (algemeen directeur)

Ine Barbary (hoofdverantwoordelijke kinderopvang)

 

De Raad van Bestuur heeft een algemene bevoegdheid inzake het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling, hij treedt hierbij op in rechte zowel als eiser dan als verweerder en beslist soeverein over het aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen zowel van beheer als van beschikking met inbegrip van het verwerven en verlenen van zakelijke rechten.

De Raad kan zijn bevoegdheden geheel of ten dele overdragen aan één van zijn leden of externen. Zo zijn diverse bevoegdheden doorgegeven aan de directie en verantwoordelijken.

Bovendien beschikt de Raad van Bestuur over een restbevoegdheid. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering verleent.

 

Directie: Tom Braet

Hoofdverantwoordelijke kinderopvang: Ine Barbary

 

 

ORGANIGRAM (under construction)