Kastaar

Contactgegevens

Contactgegevens: 

KASTAAR
Koolskampstraat 8
8810 Lichtervelde
051 69 10 64
0486 97 52 35
kastaar@kindercentrum.be

                                 
 
 
 

Kastaar

Technische fiche:

Capaciteit, toezicht en erkenning

Wie zijn we?: 

We heten u en uw kindje van harte welkom bij Kindercentrum vzw. Onze organisatie staat in voor de opvang van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar, via zowel groeps- als gezinsopvang. Daarnaast kunnen ook schoolgaande kinderen (2.5-12 jaar) terecht in de buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang).  

De locatie wordt vergund door Kind & Gezin en voldoet aan alle eisen die de overheid stelt rond de organisatie van groepsopvang. 

Verantwoordelijke:
Mevr. Jasmien Van Weyenbergh  (0486/97.52.35)
De dagelijkse leiding is in handen van de verantwoordelijke van de opvanglocatie. Zij coördineert de (pedagogische) activiteiten, volgt de kwaliteitsvereisten op en heeft de leiding over de medewerkers. Als aanspreekpunt onderhoudt ze samen met de begeleiding het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

In noodgevallen:
Wanneer u bij noodgevallen dringend iemand dient te bereiken en dit niet mogelijk is via de locatie zelf, gelieve dan contact op te nemen met het administratief centrum van Kindercentrum vzw, via 056/60.73.40. 
 

Openingsuren en vakantiedagen

Hoe vraag ik een plaatsje aan?: 

De opvang is toegankelijk voor elk kind onder de drie jaar. Er worden geen kinderen gediscrimineerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. 
 

Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen bij ons terecht.
 

Bij elke aanvraag tot opvang hanteren we de reglementaire voorrangsregels, opgelegd door Kind & Gezin. Indien er meerdere aanvragen zijn voor één vrije plaats, kan de organisator in eerste instantie voorrang verlenen aan gezinnen, mits ze aan bepaalde combinaties van onderstaande criteria voldoen: 
- kinderopvang is noodzakelijk in het kader van de werksituatie; om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen; 
- u bent alleenstaand (d.w.z. niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief); 
- gezinnen die een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan 
28 757,06€ (bedrag 2019); 
- pleeggezinnen die kinderopvang nodig hebben; 
- gezinnen waar broer of zus van het kind voor wie men opvang vraagt reeds in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt;
- specifieke zorgsituatie binnen het gezin, die blijkt uit één van volgende elementen:
▪  de aanwezigheid van een handicap bij een gezinslid;
▪ een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen (als vermeld in het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering);
▪ in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin, is het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
- (één van) de ouder(s) niet beschikt/beschikken over een diploma secundair onderwijs. 
De organisator oordeelt in functie van de concrete reglementering hieromtrent.
In tweede instantie kan de organisator ook voorrang verlenen aan volgende groepen: 
- kinderen/kleinkinderen van medewerkers van Kindercentrum vzw;
- kinderen uit grote gezinnen (meer dan 2 kinderen).

In deze gevallen oordeelt de organisator autonoom. 

Indien er geen voorrangssituatie van toepassing is of bij een gelijkwaardige combinatie van criteria, respecteren we de chronologische volgorde van aanmelding.

Indien er geen plaatsen vrij zijn, kan u er voor kiezen om uw opvangvraag op de wachtlijst te laten noteren. De bovenstaande groepen komen steeds op de eerste plaats te staan binnen de wachtlijsten rekening houdend met de mogelijke combinatie van voorrangscriteria en onderlinge chronologische aanvraag. Aanvragen op de wachtlijst hebben steeds voorrang bij het vrijkomen van een kindplaats.
 

Verlofkalender

PDF Verlofkalender: 

Hoeveel kost de opvang in een kinderdagverblijf?

Openingsdagen en –uren & verlofregeling: 

Van maandag t.e.m. vrijdag van 7u tot 18u.

Voor de start van elk nieuw kalenderjaar wordt de verlofregeling gecommuniceerd via de website (www.kindercentrum.be) en via het informatiebord in de inkom van de opvanglocatie.

 

Bijkomende kosten

Hoe werken we?: 
We stellen uw kind en u als ouder(s) centraal in onze opvang. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat. Onze volledige missie- en visietekst, alsook de concrete uitwerking hiervan is terug te vinden in ons kwaliteitshandboek. Als ouder kunt u desgewenst het volledige kwaliteitshandboek inkijken, via de verantwoordelijke. 

II.1. Het kind centraal: pedagogisch beleid

Pedagogische kwaliteit en welzijn staan in onze dagelijkse werking centraal. We zoeken daarbij dag in dag uit naar de best mogelijke afstemming tussen het kind en diens behoeftes en ontwikkelingsnoden enerzijds, en ons handelen, onze aanpak anderzijds.
Meer concreet zult u in dit verband bijvoorbeeld merken dat
we bij (het) wenmoment(en) vóór de effectieve start van de opvang u én uw kind en zijn of haar gewoontes zo goed mogelijk willen leren kennen, om ons er zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen, weliswaar steeds binnen de krijtlijnen van de werkingsprincipes van de organisatie (zie ook §I.5.1.);
de kinderen doorgaans allen samen in één leefgroep verblijven (verticale leefgroepwerking). Dit komt de familiale sfeer ten goede en stimuleert bovendien de sociale ontwikkeling van kinderen; vanaf een bepaald aantal kinderen maken we twee groepen (waarbij leeftijd geen rol speelt); 
er een min of meer vaste dagstructuur gehanteerd wordt
- om de nodige rust, voorspelbaarheid en emotionele veiligheid te kunnen bieden;
- steeds in gezond evenwicht met een optimale afstemming op de individuele behoeftes van de individuele kinderen;
we activiteiten en aanbod organiseren om de ontwikkeling van kinderen op diverse domeinen te stimuleren en ondersteunen (motorisch, sensorisch, emotioneel, sociaal, moreel), waarbij we er voor zorgen zoveel mogelijk
- aan te sluiten bij het individueel niveau en ritme van de kinderen;
- in te spelen op wat kinderen zelf leuk en boeiend vinden;
- met de kinderen naar buiten te gaan;
- de taalontwikkeling te bevorderen, met voldoende aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook ruimte voor een eventuele andere thuistaal. 
wij uw kind nauwgezet observeren en opvolgen wat betreft
- zijn of haar fysieke ontwikkeling & gezondheid, meer bepaald slaap-, eet-, beweegpatronen, … en ziekte;
- wat betreft zijn of haar welbevinden en betrokkenheid in de opvang en evolutie op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

II.2. Het gezin centraal: samenwerking met ouders

De verantwoordelijke en de kindbegeleiders willen nauw met u samenwerken, u voldoende informeren en betrekken bij de opvang:
Wat uw eigen kind betreft
- vragen wij u om de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind, voor zover deze niet in strijd zijn met onze algemene principes of werkingskader;
- informeren wij u dagelijks over het dagverloop van uw kind;
- houden wij u op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van uw kind; 
- kunt u steeds met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind bij ons terecht.

Meer in het algemeen
- ontvangt u via de opvang uitleg over algemene zaken die relevant zijn voor ouders zoals menu, activiteiten, … . Conform de regelgeving informeren wij u ook omtrent eventuele wijzigingen in vergunningsbeslissingen of aanmaningen vanuit Kind & Gezin; 
- toetsen wij via ouderenquêtes af of u tevreden bent over onze dienstverlening en op welke domeinen we eventueel dienen bij te sturen. We hopen dat u de enquêtes steeds bewust invult in het belang van uw kind;
- organiseren we jaarlijks vormings- en ontmoetingsmomenten met en voor (groot)ouders;
- posten we regelmatig foto’s op onze website die u een inkijk geven in de opvang.
 
 

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Hoe leggen we de afspraken met u vast?: 

Wanneer u als ouder(s) voor onze organisatie en opvanglocatie kiest, wordt een schriftelijke overeenkomst met u gesloten, waarmee beide partijen, contracthouder en organisator, zich verbinden tot de afspraken zoals in dit huishoudelijk reglement vermeld. 

Door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst geeft u aan dat u als contracthouder op de hoogte werd gesteld van de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement. Eventuele uitzonderingen op het huishoudelijk reglement worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst.

Het opvangplan blijft de ganse opvangperiode geldig, dit wil zeggen, van start- tot vermoedelijke einddatum, zoals hierboven vermeld, tenzij u een wijziging in opvangplan aanvraagt en in onderling akkoord met de organisator vastlegt. 

Hoe vraag ik een plaatsje aan voor mijn kind(eren)

Is mijn kind verzekerd?: 
De organisator heeft bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor personeel, vrijwilligers en kinderen als de productenaansprakelijkheid voor de vzw, het personeel, vrijwilligers en de kinderen met indekking van lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade.
Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: KBC, nr. Z9/28.969.457-0000.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de verantwoordelijke door u als contracthouder, indien niet opgemerkt en geregistreerd door het begeleidend personeel.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal van welke aard ook. Daarnaast is de organisator niet verantwoordelijk bij breuk van, of schade aan zelf meegebrachte goederen en/of toestellen van welke aard ook. Wanneer u als contracthouder ten behoeve van uw kind goederen en/of toestellen overhandigt aan de organisator, dan gebeurt dit op eigen risico. Deze goederen en/of toestellen worden na gebruik teruggegeven aan de contracthouder in de staat waarin ze zich bevinden. Verlies of beschadiging van voornoemde goederen en/of toestellen kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door de organisator.
 

Wens ik me op een wachtlijst te noteren

Hoeveel kost de opvang?: 

Een systeem inkomenstarief wordt gehanteerd, conform de bepalingen van Kind & Gezin. Dit betekent dat de contracthouders betalen voor de opvangprestaties volgens het gezinsinkomen. 
 

Het effectief te betalen deel van de ouderbijdrage per opvangdag hangt af van de verblijfsduur per dag:
0 – 4u59: 60% van de dagprijs;
5 – 11u: 100% van de dagprijs;
>11u: 160% van de dagprijs. 
Indien uw kind reeds deeltijds naar school gaat, is ook 40% van de dagprijs mogelijk bij 0 – 2u59 aanwezigheid. 
 

Huishoudelijk reglement

Is mijn kind verzekerd

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?: 
De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Extra kosten komen hiervoor niet in aanmerking. 
De organisator verbindt zich ertoe om jaarlijks kosteloos voor elk kind een fiscaal attest op te maken en te bezorgen aan de contracthouder. 
 

Verantwoordelijken en personeelsteam

Wat als uw kind naar school gaat?: 
III.4.1. Combinatie opvang en school
Kinderen die vanaf 2,5 jaar deeltijds naar school gaan, kunnen dit combineren met opvang. Er wordt enkel voorzien in opvang van dit kind tijdens de dagdelen die reeds opgenomen werden in het opvangplan. Extra dagdelen opvang dienen opnieuw aangevraagd te worden. De organisator bepaalt zelf of er in deze opvang wordt voorzien of niet, volgens de bezetting. 

III.4.2. Opvang van schoolgaande kinderen tijdens de schoolvakanties 
Tijdens de schoolvakanties blijft dezelfde regeling van toepassing. Ook hier wordt enkel voorzien in opvang tijdens de dagdelen die vroeger reeds opgenomen werden in het opvangplan. Extra dagdelen opvang dienen opnieuw aangevraagd te worden. De organisator bepaalt zelf of er in deze opvang wordt voorzien of niet, volgens de bezetting. 
Eenmaal uw kind voltijds, elke dag naar school gaat, kan het niet meer opgevangen worden in de voorschoolse opvanglocatie tijdens de schoolvakanties. 
 

Werking en dagindeling

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.