Kindervilla

Contactgegevens

Contactgegevens: 

KINDERVILLA
Brouwerijstraat 51
8790 Waregem
056 61 51 12
kindervilla@kindercentrum.be

 

Kindervilla

Technische fiche:

Capaciteit, toezicht en erkenning

Wie zijn we?: 

We heten u en uw kindje van harte welkom in de Kindervilla.

De Kindervilla maakt deel uit van Kindercentrum vzw, wordt vergund door Kind & Gezin en voldoet aan alle eisen die de overheid stelt rond de organisatie van groepsopvang.

De Kindervilla richt zich op kinderen die nog niet naar school gaan.
Wanneer uw kind tijdens een vakantie drie jaar wordt, mag hij/zij nog de lopende vakantie uitdoen.

Verantwoordelijke Unikids:
 
Mevr. Anouck Van Audenhove
056/61.51.12
anouck.van.audenhove@kindercentrum.be
 

De dagelijkse leiding is in handen van de verantwoordelijke van de opvanglocatie.
Zij coördineert de (pedagogische) activiteiten, volgt de kwaliteitsvereisten op en heeft de leiding over de medewerkers.
Als aanspreekpunt onderhoudt ze samen met de begeleiding het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

In noodgevallen:
Wanneer u bij noodgevallen dringend iemand dient te bereiken en dit niet mogelijk is via de contactgegevens van de Kindervilla, gelieve dan contact op te nemen met de centrale administratie van Kindercentrum vzw, via 056 60 73 40.

Openingsuren en vakantiedagen

Hoe vraag ik een plaatsje aan?: 

De Kindervilla is toegankelijk voor elk kind onder de drie jaar. Er worden geen kinderen gediscrimineerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Bij elke aanvraag tot opvang hanteren we de reglementaire voorrangsregels, opgelegd door Kind & Gezin.

Indien er meerdere aanvragen zijn voor één vrije plaats, kan de organisator in eerste instantie voorrang verlenen aan gezinnen, mits ze aan bepaalde combinaties van onderstaande criteria voldoen:

 • kinderopvang is noodzakelijk in het kader van de werksituatie; om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen;
 • u bent alleenstaand (d.w.z. niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief);
 • gezinnen die een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan een bepaald bedrag (te bepalen door de minister);
 • pleeggezinnen die kinderopvang nodig hebben;
 • gezinnen waar broer of zus van het kind voor wie men opvang vraagt reeds in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt.
 • specifieke zorgsituatie binnen het gezin, die blijkt uit één van volgende elementen:
  -de aanwezigheid van een handicap bij een gezinslid;
  -een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen (als vermeld in het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering)
  -in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin, is het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
 • (één van) de ouder(s) niet beschikt/beschikken over een diploma secundair onderwijs.

De organisator oordeelt in functie van de concrete reglementering hieromtrent.

In tweede instantie kan de organisatie ook voorrang verlenen aan volgende groepen:

 • kinderen/kleinkinderen van medewerkers van Kindercentrum Waregem vzw;
 • kinderen uit grote gezinnen (meer dan 2 kinderen).

In deze gevallen oordeelt de organisator autonoom.

Indien er geen voorrangssituatie van toepassing is of bij een gelijkwaardige combinatie van criteria, respecteren we de chronologische volgorde van aanmelding.
Indien er geen plaatsen vrij zijn, kan u er voor kiezen om uw opvangvraag op de wachtlijst te laten noteren.
De bovenstaande groepen komen steeds op de eerste plaats te staan binnen de wachtlijsten rekening houdend met de mogelijke combinatie van voorrangscriteria en onderlinge chronologische aanvraag.
Aanvragen op de wachtlijst hebben steeds voorrang bij het vrij komen van een kindplaats.

Verlofkalender

Hoeveel kost de opvang in een kinderdagverblijf?

Openingsdagen en –uren & verlofregeling: 

Van maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 tot 18u00.

De verlofregeling ontvangt u bij inschrijving en bij het begin van elk nieuw kalenderjaar.
Daarnaast is deze informatie ook terug te vinden op het informatiebord in de inkom van de organisatie en op onze homepagina.

Bijkomende kosten

Hoe werken we?: 

We stellen uw kind en u als ouder(s) centraal in onze opvang. Voor de belangrijkste werkingsprincipes, klik hier.
Onze volledige missie-visietekst, alsook de concrete uitwerking hiervan is terug te vinden in ons kwaliteitshandboek.
Als ouder kunt u desgewenst het volledige kwaliteitshandboek inkijken, via de verantwoordelijke.

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Hoe leggen we de afspraken met u vast?: 

De organisator zal slechts de opvang aanvatten mits de organisator over een administratief volledig kinddossier beschikt.

Door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst gaat u als contracthouder ook akkoord met de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Eventuele uitzonderingen op het huishoudelijk reglement staan opgenomen in de schriftelijke overeenkomst.

De start- en einddatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een opvangplan vastgelegd. Dit opvangplan is zowel bindend voor u als contracthouder als voor de organisator. Om de pedagogische functie optimaal te realiseren en een goede band met het kind op te bouwen, bedraagt de minimale aanwezigheid van uw kind 3 dagen of 6 halve dagen per week.
 

Hoe vraag ik een plaatsje aan voor mijn kind(eren)

Is mijn kind verzekerd?: 

De organisator heeft bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor personeel, vrijwilligers en kinderen als de productenaansprakelijkheid voor de vzw, het personeel, vrijwilligers en de kinderen met indekking van lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade.
Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: KBC, nr. Z9/28.969.457-0000. Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de verantwoordelijke door u als contracthouder, indien niet opgemerkt en geregistreerd door het begeleidend personeel. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal van welke aard ook. Daarnaast is de organisator niet verantwoordelijk bij breuk van, of schade aan zelf meegebrachte goederen en/of toestellen van welke aard ook. Wanneer u als contracthouder ten behoeve van uw kind goederen en/of toestellen overhandigt aan de organisator, dan gebeurt dit op eigen risico. Deze goederen en/of toestellen worden na gebruik teruggegeven aan de contracthouder in de staat waarin ze zich bevinden. Verlies of beschadiging van voornoemde goederen en/of toestellen kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door de organisator.

Wens ik me op een wachtlijst te noteren

Hoeveel kost de opvang?: 

De Kindervilla werkt met een systeem inkomenstarief, conform de bepalingen van Kind & Gezin. Dit betekent dat de contracthouders betalen voor de opvangprestaties volgens het gezinsinkomen.
U berekent als contracthouder het inkomenstarief zelf met het berekeningsinstrument op de website van Kind & Gezin, en geeft het resultaat van die berekening, aan de hand van een attest van Kind & Gezin, door aan de organisator. Indien nodig kan de contracthouder steeds bij de organisator terecht met vragen of voor ondersteuning hierbij.
Als de contracthouder onjuiste informatie geeft of nalaat actuele informatie door te geven, kan Kind & Gezin een van de volgende maatregelen nemen:

 • verplicht het maximumtarief laten betalen;
 • het inkomenstarief opnieuw bepalen.

Het effectief te betalen deel van de ouderbijdrage per opvangdag hangt af van de verblijfsduur per dag:

 • 0 – 4u59*:   60% van de dagprijs
 • 5 – 11u00:  100% van de dagprijs
 • > 11 uur:     160 % van de dagprijs

*40 % dagprijs mogelijk bij 0 - 2u59 indien mijn kind reeds deeltijds naar school gaat.

Als het voor de contracthouder onmogelijk is om het berekende inkomenstarief te betalen, kan de contracthouder een individueel verminderd inkomenstarief aanvragen via het Welzijnshuis.
Het Welzijnshuis beslist over dat individueel verminderd inkomenstarief op basis van objectieve criteria.

Huishoudelijk reglement

Afspraken m.b.t. optimaal klimaat in de opvang: 

Wennen in de opvang
Om de wederzijdse communicatie en afstemming tussen opvang, ouders en kind te maximaliseren wordt vóór de start van de opvang een wenmoment georganiseerd.

Breng- en haalmomenten
U heeft als contracthouder toegang tot alle ruimtes waar uw kind verblijft. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling kan uw kind op elk moment gebracht of afgehaald worden. Gelieve respect op te brengen voor de slaapmomenten en deze zo rustig mogelijk te laten verlopen. In het aanwezigheidsregister in de leefgroep wordt de aankomst- en vertrektijd van uw kind dagelijks genoteerd. De geregistreerde aanwezigheid wordt minimaal maandelijks nagekeken op correctheid en vervolgens bevestigd door u als contracthouder. We vragen tijd te maken voor de breng- en haalmomenten, zodat rustig informatie kan worden uitgewisseld met de begeleider.

Voeding
Wij staan in voor een gezonde en gevarieerde voeding, aangepast aan de leeftijd van het kind. De soep, middagmalen en fruitpap worden aangeleverd door Belgomeals. Het vieruurtje wordt in de opvang zelf bereid. De gerechten zijn in de dagprijs inbegrepen, tenzij bij 1/3 opvangdag. In geval van 1/3 opvangdag kan een warme maaltijd aangevraagd worden, mits betaling van 2,50 EUR. Flesvoeding en ontbijt worden van thuis meegebracht.

Traktaten
Materiële traktaten zoals snoep, koeken, geschenken, … zijn niet toegelaten, voor om het even welke gelegenheid (bijv. verjaardag, afscheid, geboorte broer of zus, …).
Feestvieren kan uiteraard altijd! Feestelijke gebeurtenissen kunnen dus zeker gemeld worden aan de begeleiding, zodat we uw kind op de nodige positieve aandacht kunnen trakteren.

Kleding/wassen/verzorgen
Uw kind wordt gewassen en aangekleed naar de Kindervilla gebracht. Als ouder zorgt u er steeds voor dat er een voldoende aantal luiers en vochtige doekjes voorradig zijn. In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Indien bijzondere verzorgingsproducten nodig zijn, brengt u die zelf mee.

Ziekte en gezondheid
Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht van zodra aan één van onderstaande criteria is voldaan:

 • hun lichaamstemperatuur bedraagt 38,5°C of meer.
 • de andere kinderen in de opvang lopen gevaar, bv. bij bepaalde besmettelijke ziektes.
 • zij kunnen niet deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens hun ziektetoestand.

Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.
De organisator beslist autonoom aan de hand van voorgenoemde criteria om het kind al dan niet op te vangen, eventueel na advies te hebben ingewonnen van de arts, verbonden aan de organisatie.

Medicatie wordt ’s morgens en ’s avonds thuis toegediend. Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer het kind 3 à 4 keer per dag medicatie moet worden toegediend, kan dit ’s middags en rond 16u in de Kindervilla gebeuren.
Gelieve steeds te melden bij het brengen van uw kind, indien er reeds medicatie ’s nachts of ’s morgens werd toegediend. 

In geval van een ernstig ongeval of een zorgwekkende toestand, zal onmiddellijk de huisarts van het kind verwittigd worden, in tweede instantie kan ook de arts verbonden aan de organisatie verwittigd worden.
De verantwoordelijke van de Kindervilla kan ook zelf of op advies van de dokter beslissen om het kindje onmiddellijk te laten overbrengen naar de spoedafdeling van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis van Waregem. In dit geval wordt u als contracthouder zo snel mogelijk verwittigd.

Veiligheid
We streven maximale veiligheid na van de kinderen, ouders en medewerkers. We voldoen daartoe aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, die gesteld worden in het kader van groepsopvang.
Om toegang te krijgen tot de Kindervilla, vragen we om aan te bellen aan de voordeur en zich te identificeren. De Kindervilla beschikt over een intern noodplan, te volgen bij een mogelijke crisissituatie. Het gebouw en de leefgroepen zijn voorzien van brandblussers, noodverlichting en veiligheidspictogrammen. Daarnaast plannen we geregeld een evacuatieoefening met de bedoeling iedereen zo snel mogelijk te evacueren uit de leefgroep.

Is mijn kind verzekerd

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?: 

De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Extra kosten komen hiervoor niet in aanmerking. Het bedrag dat ouders kunnen inbrengen op het aangifteformulier voor de personenbelasting is beperkt tot € 11,20 per dag per kind. De organisator verbindt zich ertoe om jaarlijks kosteloos voor elk kind een fiscaal attest op te maken en per post te bezorgen aan de contracthouder. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.

Verantwoordelijken en personeelsteam

Wat als uw kind naar school gaat?: 

Kinderen die vanaf 2,5 jaar deeltijds naar school gaan, kunnen dit combineren met opvang in de Kindervilla. Er wordt enkel voorzien in opvang van dit kind tijdens de dagdelen die reeds opgenomen werden in het opvangplan. Extra dagdelen opvang dienen opnieuw aangevraagd te worden. De organisator bepaalt zelf of er in deze opvang wordt voorzien of niet, volgens de bezetting.

Tijdens de schoolvakanties blijft dezelfde regeling van toepassing. Ook hier wordt enkel voorzien in opvang tijdens de dagdelen die vroeger reeds opgenomen werden in het opvangplan. Extra dagdelen opvang dienen opnieuw aangevraagd te worden. De organisator bepaalt zelf of er in deze opvang wordt voorzien of niet, volgens de bezetting.
Eenmaal uw kind voltijds, elke dag naar school gaat, kan het niet meer opgevangen worden in de voorschoolse opvanglocatie tijdens de schoolvakanties.

 

 

Werking en dagindeling

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 

Bij inschrijving en tijdens de ganse opvangperiode van uw kind kan de organisator persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, en medische gegevens van het kind. Voor zover relevant voor de opvang, kan de organisator ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren. Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van een arts. Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de organisator. Bij inschrijving geeft u als contracthouder de toelating aan de organisator om deze gegevens op te vragen en te verwerken in functie van de werking. Indien de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de organisator, worden deze vernietigd. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u als contracthouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw gezin betreffen en kunt u bijstelling ervan vragen. Naast uzelf hebben verder enkel de bevoegde medewerkers van de organisatie, toezichthouders en Kind & Gezin toegang tot deze gegevens.
De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verantwoordelijke en kindbegeleiders delen geen informatie over uw kind of diens verblijf met derden, noch op sociale media. Zij nemen hieromtrent de nodige discretie in acht. Via de schriftelijke overeenkomst beslist u als contracthouder zelf of er van uw kind binnen de opvang foto’s en/of videobeelden genomen mogen worden. Een selectie hiervan kan via de verantwoordelijke op de website worden geplaatst. Het foto- en videomateriaal kan daarnaast voor interne vormingsdoeleinden worden benut. Het zal nooit op een andere manier of breder verspreid of gebruikt worden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk de schriftelijke toelating wordt verkregen van de contracthouder.