Kleine Linde

Contactgegevens

Contactgegevens: 

KLEINE LINDE
Bruggesteenweg 41b, 8755 Ruiselede
051 62 28 94

Hannah.Lahousse@kindercentrum.be

 

 

 

 

 

 

Kleine Linde

Technische fiche:

Capaciteit, toezicht en erkenning

Wie zijn we?: 
We heten u en uw kindje van harte welkom in de Kleine Linde. De Kleine Linde maakt deel uit van Kindercentrum vzw. Onze organisatie staat in voor de opvang van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar, via zowel groeps- als gezinsopvang. Daarnaast kunnen ook schoolgaande kinderen (2.5-12 jaar) terecht in de buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang).  

De Kleine Linde wordt vergund door Kind & Gezin en voldoet aan alle eisen die de overheid stelt rond de organisatie van groepsopvang. 

Verantwoordelijke de Kleine Linde:
Mevr. Hannah Lahousse
051/65 65 16
Hannah.Lahousse@kindercentrum.be
 
De dagelijkse leiding is in handen van de verantwoordelijke van de opvanglocatie. Zij coördineert de (pedagogische) activiteiten, volgt de kwaliteitsvereisten op en heeft de leiding over de medewerkers. Als aanspreekpunt onderhoudt ze samen met de begeleiding het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

In noodgevallen:
Wanneer u bij noodgevallen dringend iemand dient te bereiken en dit niet mogelijk is via de contactgegevens van de Kleine Linde, gelieve dan contact op te nemen met het administratief centrum van Kindercentrum vzw, via 056/60.73.40. 
 

 

Openingsuren en vakantiedagen

Hoe vraag ik een plaatsje aan?: 
De Kleine Linde is toegankelijk voor elk kind onder de drie jaar. Daarnaast kunnen er ook schoolgaande kinderen bij ons terecht. Er worden geen kinderen gediscrimineerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen bij ons terecht. 
 
Bij elke aanvraag tot opvang hanteren we de reglementaire voorrangsregels, opgelegd door Kind & Gezin. Indien er meerdere aanvragen zijn voor één vrije plaats, kan de organisator in eerste instantie voorrang verlenen aan gezinnen, mits ze aan bepaalde combinaties van onderstaande criteria voldoen: 
- kinderopvang is noodzakelijk in het kader van de werksituatie; om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen; 
- u bent alleenstaand (d.w.z. niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief); 
- gezinnen die een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan 28 757,06€ (bedrag 2019); 
- pleeggezinnen die kinderopvang nodig hebben; 
- gezinnen waar broer of zus van het kind voor wie men opvang vraagt reeds in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt;
- specifieke zorgsituatie binnen het gezin, die blijkt uit één van volgende elementen:
▪  de aanwezigheid van een handicap bij een gezinslid;
▪ een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen (als vermeld in het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering);
▪ in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin, is het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
- (één van) de ouder(s) niet beschikt/beschikken over een diploma secundair onderwijs. 

De organisator oordeelt in functie van de concrete reglementering hieromtrent.
 
In tweede instantie kan de organisator ook voorrang verlenen aan volgende groepen: 
- kinderen/kleinkinderen van medewerkers van Kindercentrum vzw;
- kinderen uit grote gezinnen (meer dan 2 kinderen).

In deze gevallen oordeelt de organisator autonoom. 

Indien er geen voorrangssituatie van toepassing is of bij een gelijkwaardige combinatie van criteria, respecteren we de chronologische volgorde van aanmelding.

Indien er geen plaatsen vrij zijn, kan u er voor kiezen om uw opvangvraag op de wachtlijst te laten noteren. De bovenstaande groepen komen steeds op de eerste plaats te staan binnen de wachtlijsten rekening houdend met de mogelijke combinatie van voorrangscriteria en onderlinge chronologische aanvraag. Aanvragen op de wachtlijst hebben steeds voorrang bij het vrijkomen van een kindplaats.
 
Indien er een of enkele vrije plaatsen zijn, wordt u uitgenodigd voor kennismaking op de opvanglocatie(s) die het best aan uw wensen en verwachtingen voldoet/voldoen. 
Vervolgens kunt u desgewenst uw kindje bij ons inschrijven. 
 

Verlofkalender

Hoeveel kost de opvang in een kinderdagverblijf?

Openingsdagen en –uren & verlofregeling: 

Van maandag t.e.m. vrijdag van 7u tot 18u30.

Voor de start van elk nieuw kalenderjaar wordt de verlofregeling gecommuniceerd via de website en via het informatiebord in de inkom van de opvanglocatie.
 

Bijkomende kosten

Hoe werken we?: 

We stellen uw kind en u als ouder(s) centraal in onze opvang. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat. Onze volledige missie- en visietekst, alsook de concrete uitwerking hiervan is terug te vinden in ons kwaliteitshandboek. Als ouder kunt u desgewenst het volledige kwaliteitshandboek inkijken, via de verantwoordelijke. 

Het kind centraal: pedagogisch beleid

Pedagogische kwaliteit en welzijn staan in onze dagelijkse werking centraal. We zoeken daarbij dag in dag uit naar de best mogelijke afstemming tussen het kind en diens behoeftes en ontwikkelingsnoden enerzijds, en ons handelen, onze aanpak anderzijds.

Meer concreet zult u in dit verband bijvoorbeeld merken dat
we bij (het) wenmoment(en) vóór de effectieve start van de opvang u én uw kind en zijn of haar gewoontes zo goed mogelijk willen leren kennen, om ons er zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen, weliswaar steeds binnen de krijtlijnen van de werkingsprincipes van de organisatie (zie ook §I.5.1.);
de kinderen allen samen in één leefgroep verblijven. Dit komt de familiale sfeer ten goede en stimuleert bovendien de sociale ontwikkeling van kinderen; 
er naargelang de leefgroep een min of meer vaste dagstructuur gehanteerd wordt
- om de nodige rust, voorspelbaarheid en emotionele veiligheid te kunnen bieden;
- steeds in gezond evenwicht met een optimale afstemming op de individuele behoeftes van de individuele kinderen;
we activiteiten en aanbod organiseren om de ontwikkeling van kinderen op diverse domeinen te stimuleren en ondersteunen (motorisch, sensorisch, emotioneel, sociaal, moreel), waarbij we er voor zorgen zoveel mogelijk
- aan te sluiten bij het individueel niveau en ritme van de kinderen;
- in te spelen op wat kinderen zelf leuk en boeiend vinden;
- met de kinderen naar buiten te gaan;
- de taalontwikkeling te bevorderen, met voldoende aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook ruimte voor een eventuele andere thuistaal. 
wij uw kind nauwgezet observeren en opvolgen wat betreft
- zijn of haar fysieke ontwikkeling & gezondheid, meer bepaald slaap-, eet-, beweegpatronen, … en ziekte;
- wat betreft zijn of haar welbevinden en betrokkenheid in de opvang en evolutie op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Het gezin centraal: samenwerking met ouders

De verantwoordelijke en de kindbegeleiders willen nauw met u samenwerken, u voldoende informeren en betrekken bij de opvang:
Wat uw eigen kind betreft
- vragen wij u om de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind, voor zover deze niet in strijd zijn met onze algemene principes of werkingskader;
- informeren wij u dagelijks over het dagverloop van uw kind;
- houden wij u op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van uw kind; 
- kunt u steeds met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind bij ons terecht.
 
Meer in het algemeen
- geeft een informatiebord in de inkom van de Kleine Linde u uitleg over algemene zaken die relevant zijn voor ouders zoals menu, activiteiten, … . Conform de regelgeving informeren wij u ook langs deze weg omtrent eventuele wijzigingen in vergunningsbeslissingen of aanmaningen vanuit Kind & Gezin voor de Kleine Linde; 
- toetsen wij via ouderenquêtes af of u tevreden bent over onze dienstverlening en op welke domeinen we eventueel dienen bij te sturen. We hopen dat u de enquêtes steeds bewust invult in het belang van uw kind;
- organiseren we jaarlijks vormings- en ontmoetingsmomenten met en voor (groot)ouders;
- posten we regelmatig foto’s op onze website die u een inkijk geven in de opvang.
 
 

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Hoe leggen we de afspraken met u vast?: 

De organisator zal slechts de opvang aanvatten mits u als contracthouder volledig voldoet aan §I.5.1. en de organisator in het bijzonder over een administratief volledig kinddossier beschikt. 

Door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst geeft u aan dat u als contracthouder op de hoogte werd gesteld van de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement. Eventuele uitzonderingen op het huishoudelijk reglement worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst.

Het opvangplan wordt in onderling akkoord tussen de organisator en u als contracthouder afgesloten, op basis van onderhandeling over de verwachtingen en vragen van beide partijen.
De start- en einddatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een opvangplan (opgenomen in de schriftelijke overeenkomst: zie §.I.5.1.) vastgelegd. Dit opvangplan is zowel bindend voor u als contracthouder als voor de organisator. 
 
Het opvangplan blijft de ganse opvangperiode geldig, dit wil zeggen, van start- tot vermoedelijke einddatum, zoals hierboven vermeld, tenzij u een wijziging in opvangplan aanvraagt en in onderling akkoord met de organisator vastlegt. 
 

Hoe vraag ik een plaatsje aan voor mijn kind(eren)

Is mijn kind verzekerd?: 
De organisator heeft bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor personeel, vrijwilligers en kinderen als de productenaansprakelijkheid voor de vzw, het personeel, vrijwilligers en de kinderen met indekking van lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade.
Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: KBC, nr. Z9/28.969.457-0000.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de verantwoordelijke door u als contracthouder, indien niet opgemerkt en geregistreerd door het begeleidend personeel.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal van welke aard ook. Daarnaast is de organisator niet verantwoordelijk bij breuk van, of schade aan zelf meegebrachte goederen en/of toestellen van welke aard ook. Wanneer u als contracthouder ten behoeve van uw kind goederen en/of toestellen overhandigt aan de organisator, dan gebeurt dit op eigen risico. Deze goederen en/of toestellen worden na gebruik teruggegeven aan de contracthouder in de staat waarin ze zich bevinden. Verlies of beschadiging van voornoemde goederen en/of toestellen kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door de organisator.
 

Wens ik me op een wachtlijst te noteren

Hoeveel kost de opvang?: 
De Kleine Linde werkt met een systeem inkomenstarief, conform de bepalingen van Kind & Gezin. Dit betekent dat de contracthouders betalen voor de opvangprestaties volgens het gezinsinkomen. 
U berekent als contracthouder het inkomenstarief zelf met het berekeningsinstrument op de website van Kind & Gezin, en geeft het resultaat van die berekening, aan de hand van een attest van Kind & Gezin, door aan de organisator. Indien nodig kan de contracthouder steeds bij de organisator terecht met vragen of voor ondersteuning hierbij.

Als de contracthouder onjuiste informatie geeft of nalaat actuele informatie door te geven, kan Kind & Gezin een van de volgende maatregelen nemen: 
- verplicht het maximumtarief laten betalen; 
- het inkomenstarief opnieuw bepalen. 
 
Het effectief te betalen deel van de ouderbijdrage per opvangdag hangt af van de verblijfsduur per dag:
0 – 4u59: 60% van de dagprijs;
5 – 11u: 100% van de dagprijs;
>11u: 160% van de dagprijs. 
 
Indien uw kind reeds naar school gaat, is ook 40% van de dagprijs mogelijk bij 0 – 2u59 aanwezigheid. 
 

 

Huishoudelijk reglement

Afspraken m.b.t. optimaal klimaat in de opvang: 
Wennen in de opvang 
Om de wederzijdse communicatie en afstemming tussen opvang, ouders en kind te maximaliseren wordt vóór de start van de opvang een wenmoment georganiseerd.
 
Breng- en haalmomenten
Wij verzoeken wij u vriendelijk om in het kader van de veiligheid van uw kind en dat van anderen ook zelf als ouder de nodige aandacht te besteden aan het volgende bij het brengen en halen van uw kind:
- gelieve de inkomdeur steeds goed terug in het slot te laten vallen of dicht te trekken;
- gelieve geen onbekenden met u mee binnen te laten in de opvang.
We bewaken dit zelf zo goed mogelijk, maar het is een grote hulp indien u hier met ons mee op let.
U heeft als contracthouder toegang tot alle ruimtes waar uw kind verblijft. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling kan uw kind op elk moment gebracht of afgehaald worden. Gelieve respect op te brengen voor de slaapmomenten en deze zo rustig mogelijk te laten verlopen.
De aankomst- en vertrektijd van uw kind wordt dagelijks elektronisch geregistreerd en vormt de basis voor de facturatie. Contracthouders ontvangen deze geregistreerde tijden dagelijks bij het elektronische verslag van hun kind: zonder expliciete betwisting/overleg verklaren contracthouders zich akkoord met de geregistreerde tijden.  Het betalen van de factuur door contracthouder impliceert een akkoord met geregistreerde aanwezigheden. 
We vragen tijd te maken voor de breng- en haalmomenten, zodat rustig informatie kan worden uitgewisseld met de begeleider. 
 
Voeding
Voedselveiligheid
De maaltijden voldoen aan de normen, opgelegd door het FAVV. Het erkenningsattest bevindt zich ter inzage in de inkom. 

Aanbod
Wij staan in voor een gezonde en gevarieerde voeding, aangepast aan de leeftijd van het kind.
De soep, middagmalen en fruitpap worden aangeleverd door Agape. Het vieruurtje wordt in de opvang zelf bereid. Deze gerechten zijn in de dagprijs voorzien, tenzij bij 1/3 opvangdag. In geval van 1/3 opvangdag kan een warme maaltijd aangevraagd worden, mits betaling van 2.50€ extra (zie §III.2.3.). Flesvoeding en ontbijt worden van thuis meegebracht. 
Indien uw kind vóór 8u aankomt, kan de fles of het ontbijt (meegebracht van thuis) gegeven worden door de kindbegeleider. Kinderen die aankomen na 8u krijgen thuis hun ontbijt of fles, tenzij dit onvoldoende aansluit bij het individuele ritme van uw baby.
Kinderen die een middagmaal wensen, dienen ten laatste om 11u aanwezig te zijn, tenzij expliciet anders afgesproken met de verantwoordelijke. 

Fles- en borstvoeding
Flessen, water en melkpoeder worden door u als contracthouder voorzien. Conform een aanbeveling van Kind & Gezin vragen we u om thuis al de gesteriliseerde flesjes te vullen met de correcte hoeveelheid water. Samen met de flesjes brengt u het melkpoeder van uw keuze mee in een verdeeldoosje. Het poeder zal door de begeleiding onmiddellijk voor het toedienen met het water gemengd worden. Het is aangewezen een extra flesje en een extra hoeveelheid melkpoeder mee te brengen. Gelieve alle flessen en verdeeldoosjes duidelijk te naamtekenen.
Als u borstvoeding voor uw kindje meebrengt, wordt deze onmiddellijk in de koelkast geplaatst tot het moment van toediening. We beschikken in de opvang over een flessenwarmer. Eventueel kan ook reservevoeding bij ons ingevroren worden. Graag steeds voorzien van een etiket met de naam van uw kind a.u.b.. 
 
Ziekte en gezondheid 
Te ziek voor de opvang? 
Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht van zodra aan één van onderstaande criteria is voldaan:
hun lichaamstemperatuur bedraagt 38,5°C of meer.
de andere kinderen in de opvang lopen gevaar, bv. bij bepaalde besmettelijke ziektes.
zij kunnen niet deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens hun   ziektetoestand. 
 
Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt. 
 
De organisator beslist autonoom aan de hand van voorgenoemde criteria om het kind al dan niet op te vangen, eventueel na advies te hebben ingewonnen van de arts, verbonden aan de organisatie.
 
In geval van Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood – Bof – Difterie – Epiglottitis – Hepatitis A – Hersenvliesontsteking – Impetigo – (bepaalde bacteriële) Maagdarminfecties – Mazelen – Polio – Rodehond – (open) TBC – Windpokken kunnen kinderen sowieso niet naar de opvang komen.
 
Veiligheid 
We streven maximale veiligheid na van de kinderen, ouders en medewerkers. We voldoen daartoe aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, die gesteld worden in het kader van groepsopvang. 
 
Crisissituaties
De Kleine Linde beschikt over een intern noodplan, te volgen bij een mogelijke crisissituatie. Het gebouw en de leefgroepen zijn voorzien van brandblussers, brandmeldingscentrale, rookmelders, noodverlichting en veiligheidspictogrammen.
Daarnaast plannen we geregeld een evacuatieoefening met de bedoeling iedereen zo snel mogelijk te evacueren uit de leefgroep. 
 

 

Is mijn kind verzekerd

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?: 
De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Extra kosten komen hiervoor niet in aanmerking. Het bedrag dat ouders kunnen inbrengen op het aangifteformulier voor de personenbelasting is beperkt tot 11.20 € per dag per kind.
De organisator verbindt zich ertoe om jaarlijks kosteloos voor elk kind een fiscaal attest op te maken en te bezorgen aan de contracthouder. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.
 

Verantwoordelijken en personeelsteam

Wat als uw kind naar school gaat?: 
Basisschool De Linde (Doomkerke) organiseert tweejaarlijks een info-moment voor ouders van instappende peuters. U zult hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht.
Wanneer u als ouder kiest om uw kindje in te schrijven dan kan uw kind vooraf aan het instapmoment even gaan wennen in de peuterklas.
Kinderen die op school starten, maar nog behoefte hebben aan slaap in de namiddag, kunnen door de school De Linde ‘s middags naar de Kleine Linde gebracht worden, in de Kleine Linde een warme maaltijd nuttigen, een middagdutje doen en verzorgd worden. Na het middagdutje wordt uw kindje rond 14 uur terug naar school gebracht. 
Een afzonderlijk Huishoudelijk reglement is beschikbaar met specifieke bepalingen en afspraken aangaande de opvang slaapklas. Indien u van deze opvangvorm gebruik wenst te maken, dient een nieuwe schriftelijke overeenkomst te worden opgesteld. U kunt hierover meer informatie verkrijgen bij de verantwoordelijke en begeleiding. 
 

Werking en dagindeling

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.