Mezennestje

Contactgegevens

Contactgegevens: 

MEZENNESTJE
Zandbergstraat 15
8750 Wingene
051 65 65 16
mezennestje@kindercentrum.be

 

 

 

Mezennestje

Technische fiche:

Capaciteit, toezicht en erkenning

Wie zijn we?: 
We heten u en uw kindje van harte welkom in het Mezennestje. Het Mezennestje maakt deel uit van Kindercentrum vzw. 
Onze organisatie staat in voor de opvang van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar, via zowel groeps- als gezinsopvang. 
 
Verantwoordelijke het Mezennestje:
Mevr. Hannah Lahousse
051/65 65 16
Hannah.Lahousse@kindercentrum.be

 
De dagelijkse leiding is in handen van de verantwoordelijke van de opvanglocatie. Zij coördineert de (pedagogische) activiteiten, volgt de kwaliteitsvereisten op en heeft de leiding over de medewerkers. Als aanspreekpunt onderhoudt ze samen met de begeleiding het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

In noodgevallen:
Wanneer u bij noodgevallen dringend iemand dient te bereiken en dit niet mogelijk is via de contactgegevens van het Mezennestje, gelieve dan contact op te nemen met het administratief centrum van Kindercentrum vzw, via 056/60.73.40.
 

 

Openingsuren en vakantiedagen

Hoe vraag ik een plaatsje aan?: 

Het Mezennestje is toegankelijk voor elk kind onder de drie jaar.  Er worden geen kinderen gediscrimineerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. 

Bij elke aanvraag tot opvang (0-3 jaar) hanteren we de reglementaire voorrangsregels, opgelegd door Kind & Gezin. Indien er meerdere aanvragen zijn voor één vrije plaats, kan de organisator in eerste instantie voorrang verlenen aan gezinnen, mits ze aan bepaalde combinaties van onderstaande criteria voldoen:

- kinderopvang is noodzakelijk in het kader van de werksituatie; om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen; 
- u bent alleenstaand (d.w.z. niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief); 
- gezinnen die een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan 
27 000€;
- pleeggezinnen die kinderopvang nodig hebben; 
- gezinnen waar broer of zus van het kind voor wie men opvang vraagt reeds in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt;
- specifieke zorgsituatie binnen het gezin, die blijkt uit één van volgende elementen:
▪  de aanwezigheid van een handicap bij een gezinslid;
▪ een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen (als vermeld in het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering);
▪ in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin, is het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
- (één van) de ouder(s) niet beschikt/beschikken over een diploma secundair onderwijs. 
 
De organisator oordeelt in functie van de concrete reglementering hieromtrent.
 
In tweede instantie kan de organisator ook voorrang verlenen aan volgende groepen: 
- kinderen/kleinkinderen van medewerkers van het Mezennestje;
- kinderen uit grote gezinnen (meer dan 2 kinderen).
In deze gevallen oordeelt de organisator autonoom. 
Indien er geen voorrangssituatie van toepassing is of bij een gelijkwaardige combinatie van criteria, respecteren we de chronologische volgorde van aanmelding.
Indien er geen plaatsen vrij zijn, kan u er voor kiezen om uw opvangvraag op de wachtlijst te laten noteren. De bovenstaande groepen komen steeds op de eerste plaats te staan binnen de wachtlijsten rekening houdend met de mogelijke combinatie van voorrangscriteria en onderlinge chronologische aanvraag. Aanvragen op de wachtlijst hebben steeds voorrang bij het vrijkomen van een kindplaats.
 
 

 

 

Verlofkalender

Hoeveel kost de opvang in een kinderdagverblijf?

Openingsdagen en –uren & verlofregeling: 

Van maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 tot 18u30.

Voor de start van elk nieuw kalenderjaar wordt de verlofregeling gecommuniceerd via de website en via het informatiebord in het inkomsas op de opvanglocatie. 
Aan nieuwe ouders wordt de verlofkalender meegegeven bij inschrijving of indien nog niet beschikbaar voor het volgende jaar wordt hij halfweg december bezorgd.
 

 

Bijkomende kosten

Hoe werken we?: 

We stellen uw kind en u als ouder(s) centraal in onze opvang. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat. Onze volledige missie- en visietekst, alsook de concrete uitwerking hiervan is terug te vinden in ons kwaliteitshandboek. Als ouder kunt u desgewenst het volledige kwaliteitshandboek inkijken, via de verantwoordelijke. 

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Hoe leggen we de afspraken met u vast?: 

De organisator zal slechts de opvang aanvatten mits de organisator in het bijzonder over een administratief volledig kinddossier beschikt. 

Door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst geeft u aan dat u als contracthouder op de hoogte werd gesteld van de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement. Eventuele uitzonderingen op het huishoudelijk reglement worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst.

De start- en einddatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een opvangplan vastgelegd. Dit opvangplan is zowel bindend voor u als contracthouder als voor de organisator. 

Hoe vraag ik een plaatsje aan voor mijn kind(eren)

Is mijn kind verzekerd?: 
De organisator heeft bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor personeel, vrijwilligers en kinderen als de productenaansprakelijkheid voor de vzw, het personeel, vrijwilligers en de kinderen met indekking van lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade.
Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: KBC, nr. Z9/28.969.457-0000. 
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de verantwoordelijke door u als contracthouder, indien niet opgemerkt en geregistreerd door het begeleidend personeel.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal van welke aard ook. Daarnaast is de organisator niet verantwoordelijk bij breuk van, of schade aan zelf meegebrachte goederen en/of toestellen van welke aard ook. Wanneer u als contracthouder ten behoeve van uw kind goederen en/of toestellen overhandigt aan de organisator, dan gebeurt dit op eigen risico. Deze goederen en/of toestellen worden na gebruik teruggegeven aan de contracthouder in de staat waarin ze zich bevinden. Verlies of beschadiging van voornoemde goederen en/of toestellen kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door de organisator. 
 

Wens ik me op een wachtlijst te noteren

Hoeveel kost de opvang?: 
Het Mezennestje werkt met een systeem inkomenstarief, conform de bepalingen van Kind & Gezin. Dit betekent dat de contracthouders betalen voor de opvangprestaties volgens het gezinsinkomen. 
U berekent als contracthouder het inkomenstarief zelf met het berekeningsinstrument op de website van Kind & Gezin, en geeft het resultaat van die berekening, aan de hand van een attest van Kind & Gezin, door aan de organisator. Indien nodig kan de contracthouder steeds bij de organisator terecht met vragen of voor ondersteuning hierbij.
Wanneer de gezinssamenstelling officieel wijzigt (bv. samenwonen, echtscheiding, nieuw kindje, …) dien u zelf een herberekening te doen en aldus een nieuw attest inkomenstarief aan te vragen. De nieuwe bijdrage wordt steeds toegepast vanaf de geldigheidsdatum van het nieuwe attest.
Als de contracthouder onjuiste informatie geeft of nalaat actuele informatie door te geven, kan Kind & Gezin een van de volgende maatregelen nemen: 
- verplicht het maximumtarief laten betalen; 
- het inkomenstarief opnieuw bepalen. 
 
Het effectief te betalen deel van de ouderbijdrage per opvangdag hangt af van de verblijfsduur per dag:
0 – 4u59: 60% van de dagprijs;
5 – 11u: 100% van de dagprijs;
>11u: 160% van de dagprijs. 
 
Als het voor de contracthouder onmogelijk is om het berekende inkomenstarief te betalen, kan de contracthouder een individueel verminderd inkomenstarief aanvragen via Kind & Gezin of via het OCMW. 

 

Huishoudelijk reglement

Afspraken m.b.t. optimaal klimaat in de opvang: 
Wennen in de opvang 
Om de wederzijdse communicatie en afstemming tussen opvang, ouders en kind te maximaliseren wordt vóór de start van de opvang een wenmoment georganiseerd.
 
Breng- en haalmomenten
De toegang tot het Mezennestje is beveiligd. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om in het kader van de veiligheid van uw kind en dat van anderen ook zelf als ouder de nodige aandacht te besteden aan het volgende bij het brengen en halen van uw kind:
- gelieve de inkomdeur steeds goed terug in het slot te laten vallen of dicht te trekken;
- gelieve geen onbekenden met u mee binnen te laten in de opvang.
We bewaken dit zelf zo goed mogelijk, maar het is een grote hulp indien u hier met ons mee op let.
U heeft als contracthouder toegang tot alle ruimtes waar uw kind verblijft. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling kan uw kind op elk moment gebracht of afgehaald worden. Gelieve respect op te brengen voor de slaapmomenten en deze zo rustig mogelijk te laten verlopen.
Op het elektronisch aanwezigheidsregister (Deona) in de leefgroep wordt de aankomst- en vertrektijd van uw kind dagelijks door de begeleiding ingegeven, als basis voor de facturatie.  
We vragen tijd te maken voor de breng- en haalmomenten, zodat rustig informatie kan worden uitgewisseld met de begeleider. 
Om praktische redenen worden de kinderen uit verschillende leefgroepen ’s morgens en ’s avonds samen opgevangen: de exacte uren hiervan zijn terug te vinden op de opvanglocatie. 
 
Voeding
De maaltijden voldoen aan de normen, opgelegd door het FAVV. Het erkenningsattest bevindt zich ter inzage in de inkom. 
Wij staan in voor een gezonde en gevarieerde voeding, aangepast aan de leeftijd van het kind. 
De soep, middagmalen en fruitpap worden aangeleverd door Agape. Het vieruurtje wordt in de opvang zelf bereid. 
 
Kleding / wassen / verzorgen
Uw kind wordt gewassen en aangekleed naar het Mezennestje gebracht. Als ouder zorgt u er steeds voor dat er een voldoende aantal luiers en vochtige doekjes voorradig zijn. In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Indien bijzondere verzorgingsproducten nodig zijn, brengt u die zelf mee. 
 
Ziekte en gezondheid 
Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht van zodra aan één van onderstaande criteria is voldaan:
-hun lichaamstemperatuur bedraagt 38,5°C of meer.
-de andere kinderen in de opvang lopen gevaar, bv. bij bepaalde besmettelijke ziektes.
-zij kunnen niet deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens hun ziektetoestand. 
 
Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt. 
De organisator beslist autonoom aan de hand van voorgenoemde criteria om het kind al dan niet op te vangen, eventueel na advies te hebben ingewonnen van de arts, verbonden aan de organisatie. 
 
Veiligheid 
We streven maximale veiligheid na van de kinderen, ouders en medewerkers. We voldoen daartoe aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, die gesteld worden in het kader van groepsopvang. 
 
 
 
 

Is mijn kind verzekerd

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?: 
De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Extra kosten komen hiervoor niet in aanmerking. Het bedrag dat ouders kunnen inbrengen op het aangifteformulier voor de personenbelasting is beperkt tot 11.20 € per dag per kind.
De organisator verbindt zich ertoe om jaarlijks kosteloos voor elk kind een fiscaal attest op te maken en per post te bezorgen aan de contracthouder. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.
 

Verantwoordelijken en personeelsteam

Wat als uw kind naar school gaat?: 
Kinderen die reeds naar school gaan, en reeds eerder opgevangen werden in het Mezennestje, kunnen nog in het Mezennestje terecht voor het slaapklasje.
Dit is bedoeld voor kinderen tot 3 jaar die op school starten, maar nog behoefte hebben aan slaap in de namiddag.   Zij kunnen door ons ’s middags afgehaald worden van school, in het Mezennestje een warme maaltijd nuttigen, een middagdutje doen en verzorgd worden. Tegen 14u wordt uw kindje terug naar school gebracht. 
Dit slaapklasje dient vooraf aangevraagd te worden.  Er wordt een specifiek nieuw opvangplan /Bijlage bij schriftelijke overeenkomst afgesloten. 
 

Werking en dagindeling

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
Kindercentrum vzw heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar opvangactiviteiten. 
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:
- de klantenadministratie;
- de facturatie; 
- de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
- de ontwikkeling van een beleid;
- de naleving van de subsidievoorwaarden;
- het bezorgen van onze digitale nieuwsbrief en informatie over ons kinderopvangaanbod.
Rechtsgrond
We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.
Foto- en videomateriaal kan benut worden voor de website, facebookpagina, sociale media, digitale nieuwsbrief of worden bezorgd aan betrokken ouders, voor persoonlijk gebruik. Het foto- en videomateriaal kan daarnaast voor interne doeleinden worden benut, zoals pedagogische vorming, inkleding leefruimtes, (knutsel)werkjes en activiteiten kinderen. Dit op basis van de toestemming die ouders voor het gebruik van deze beelden geven.
Recht van het gezin
- U kunt de gegevens omtrent uzelf en uw kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. 
- U kunt een kopie van de persoonsgegevens vragen. 
- Indien u van opvang verandert, kunt u vragen om uw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie. 
Stuur daarvoor een e-mail naar katrien.waelkens@kindercentrum.be of bel haar op het algemeen nummer 056/60.73.40. 
Bewaarperiode
Uw gegevens worden, na 5 jaar, vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.  Enkel de gegevens m.b.t. klachten of crisissituaties worden 10 jaar bewaard.
Vertrouwelijkheid
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.
Overmaken aan derden
Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin en de Zorginspectie. 
Verwerkingsregister
In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vindt u daar. 
DPO (Data Protection Officer)
Kindercentrum vzw beschikt over een Data Protection Officer: Katrien Waelkens.   Zij kijkt erop toe dat het Kindercentrum de persoonsdata bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.  U kunt haar bereiken via katrien.waelkens@kindercentrum.be