Unikids

Contactgegevens

Contactgegevens: 

UNIKIDS
Karmeldreef 74
8790 Waregem
056/32 15 25
unikids@kindercentrum.be

Unikids

Technische fiche:

Capaciteit, toezicht en erkenning

Wie zijn we?: 

We heten u en uw kindje van harte welkom in Unikids. Unikids maakt deel uit van Kindercentrum vzw. Onze organisatie staat in voor de opvang van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar, via zowel groeps- als gezinsopvang. Daarnaast kunnen ook schoolgaande kinderen (2.5-12 jaar) terecht in de buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang).  

Unikids wordt vergund door Kind & Gezin en voldoet aan alle eisen die de overheid stelt rond de organisatie van groepsopvang. 

Verantwoordelijke Unikids:
Mevr. Anouck Van Audenhove
056/61.51.12
anouck.van.audenhove@kindercentrum.be

De dagelijkse leiding is in handen van de verantwoordelijke van de opvanglocatie. Zij coördineert de (pedagogische) activiteiten, volgt de kwaliteitsvereisten op en heeft de leiding over de medewerkers. Als aanspreekpunt onderhoudt ze samen met de begeleiding het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

In noodgevallen:
Wanneer u bij noodgevallen dringend iemand dient te bereiken en dit niet mogelijk is via de contactgegevens van Unikids of de verantwoordelijke, gelieve dan contact op te nemen met het administratief centrum van Kindercentrum vzw, via 056/60.73.40. 
 

Openingsuren en vakantiedagen

Hoe vraag ik een plaatsje aan?: 

Unikids is toegankelijk voor elk kind onder de drie jaar. Er worden geen kinderen gediscrimineerd op basis van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. 

Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen bij ons terecht, in dit geval indien wenselijk langer dan de leeftijd van 3 jaar.

Bij elke aanvraag tot opvang hanteren we een aantal voorrangsregels. Indien er meerdere aanvragen zijn voor één vrije plaats, kan de organisator in eerste instantie voorrang verlenen aan gezinnen, mits ze aan bepaalde (combinaties) van onderstaande criteria voldoen: 
- kinderopvang is noodzakelijk in het kader van de werksituatie; om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen; 
- pleeggezinnen die kinderopvang nodig hebben; 
- gezinnen waar broer of zus van het kind voor wie men opvang vraagt reeds in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt;
- specifieke zorgsituatie binnen het gezin, die blijkt uit één van volgende elementen:
▪  de aanwezigheid van een handicap bij een gezinslid;
▪ een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen (als vermeld in het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering);
▪ in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin, is het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
- kinderen/kleinkinderen van medewerkers van Kindercentrum vzw;
- kinderen uit grote gezinnen (meer dan 2 kinderen).

Indien er geen voorrangssituatie van toepassing is of bij een gelijkwaardige combinatie van criteria, respecteren we de chronologische volgorde van aanmelding.

Indien er geen plaatsen vrij zijn, kan u er voor kiezen om uw opvangvraag op de wachtlijst te laten noteren. De bovenstaande groepen komen steeds op de eerste plaats te staan binnen de wachtlijsten rekening houdend met de mogelijke combinatie van voorrangscriteria en onderlinge chronologische aanvraag. Aanvragen op de wachtlijst hebben steeds voorrang bij het vrijkomen van een kindplaats.
 

Verlofkalender

Hoeveel kost de opvang in een kinderdagverblijf?

Openingsdagen en –uren & verlofregeling: 

Van maandag t.e.m. vrijdag van 7u15 tot 18u15. 

Voor de start van elk nieuw kalenderjaar wordt de verlofregeling gecommuniceerd via de website en via het informatiebord in de inkom van de opvanglocatie. 

Bijkomende kosten

Hoe werken we?: 

We stellen uw kind en u als ouder(s) centraal in onze opvang. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat. Onze volledige missie- en visietekst, alsook de concrete uitwerking hiervan is terug te vinden in ons kwaliteitshandboek. Als ouder kunt u desgewenst het volledige kwaliteitshandboek inkijken, via de verantwoordelijke. 

Het kind centraal: pedagogisch beleid

Pedagogische kwaliteit en welzijn staan in onze dagelijkse werking centraal. We zoeken daarbij dag in dag uit naar de best mogelijke afstemming tussen het kind en diens behoeftes en ontwikkelingsnoden enerzijds, en ons handelen, onze aanpak anderzijds.

Meer concreet zult u in dit verband bijvoorbeeld merken dat
we bij (het) wenmoment(en) vóór de effectieve start van de opvang u én uw kind en zijn of haar gewoontes zo goed mogelijk willen leren kennen, om ons er zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen, weliswaar steeds binnen de krijtlijnen van de werkingsprincipes van de organisatie (zie ook §I.5.1.);
de kinderen allen samen in één leefgroep verblijven. Dit komt de familiale sfeer ten goede en stimuleert bovendien de sociale ontwikkeling van kinderen; 
er naargelang de leefgroep een min of meer vaste dagstructuur gehanteerd wordt
- om de nodige rust, voorspelbaarheid en emotionele veiligheid te kunnen bieden;
- steeds in gezond evenwicht met een optimale afstemming op de individuele behoeftes van de individuele kinderen;
we activiteiten en aanbod organiseren om de ontwikkeling van kinderen op diverse domeinen te stimuleren en ondersteunen (motorisch, sensorisch, emotioneel, sociaal, moreel), waarbij we er voor zorgen zoveel mogelijk
- aan te sluiten bij het individueel niveau en ritme van de kinderen;
- in te spelen op wat kinderen zelf leuk en boeiend vinden;
- met de kinderen naar buiten te gaan;
- de taalontwikkeling te bevorderen, met voldoende aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook ruimte voor een eventuele andere thuistaal. 
wij uw kind nauwgezet observeren en opvolgen wat betreft
- zijn of haar fysieke ontwikkeling & gezondheid, meer bepaald slaap-, eet-, beweegpatronen, … en ziekte;
- wat betreft zijn of haar welbevinden en betrokkenheid in de opvang en evolutie op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Het gezin centraal: samenwerking met ouders

De verantwoordelijke en de kindbegeleiders willen nauw met u samenwerken, u voldoende informeren en betrekken bij de opvang:
Wat uw eigen kind betreft
- vragen wij u om de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind, voor zover deze niet in strijd zijn met onze algemene principes of werkingskader;
- informeren wij u dagelijks over het dagverloop van uw kind;
- houden wij u op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van uw kind; 
- kunt u steeds met uw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind bij ons terecht.
 
Meer in het algemeen
- geeft een informatiebord in de inkom van Unikids uitleg over algemene zaken die relevant zijn voor ouders zoals menu, activiteiten, … . Conform de regelgeving informeren wij u ook langs deze weg omtrent eventuele wijzigingen in vergunningsbeslissingen of aanmaningen vanuit Kind & Gezin voor de Kleine Linde; 
- toetsen wij via ouderenquêtes af of u tevreden bent over onze dienstverlening en op welke domeinen we eventueel dienen bij te sturen. We hopen dat u de enquêtes steeds bewust invult in het belang van uw kind;
- organiseren we jaarlijks vormings- en ontmoetingsmomenten met en voor (groot)ouders;
- posten we regelmatig foto’s op onze website die u een inkijk geven in de opvang.

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Hoe leggen we de afspraken met u vast?: 
U kunt uw kind slechts definitief inschrijven door
- het huishoudelijk reglement van de opvanglocatie (dat u ontvangt bij kennismaking) ondertekend terug te bezorgen;
- een schriftelijke overeenkomst (met opvangplan) te ondertekenen;
- de waarborg (100 €) te betalen.
 
Er wordt voor uw kind een inlichtingenfiche opgesteld, met volgende gegevens:
- identificatiegegevens van uw kind en gezin;
- bereikbaarheidsgegevens van het gezin en de behandelende arts;
- specifieke aandachtspunten, onder meer over de gezondheid en manier van omgaan met uw kind (bijv. eet- en slaapgewoontes, …);
- attest voor toediening koortswerend middel;
- vermelding van de personen die gemachtigd zijn om uw kind te komen afhalen.

Om uw kind effectief te kunnen laten starten in de opvang dient u deze te ondertekenen. 

Het administratief kinddossier dient volledig te zijn. We dienen over volgende documenten te beschikken om de opvang van uw kind te kunnen opstarten:
- ondertekend huishoudelijk reglement;
- ondertekende schriftelijke overeenkomst;
- ingevulde en ondertekende inlichtingenfiche;
- (aanvraagbewijs) attest inkomenstarief (via Kind & Gezin).

Tot zolang het administratief kinddossier niet volledig is, kan de start van de opvang geweigerd worden.
 
 

Hoe vraag ik een plaatsje aan voor mijn kind(eren)

Is mijn kind verzekerd?: 
De organisator heeft bij KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor personeel, vrijwilligers en kinderen als de productenaansprakelijkheid voor de vzw, het personeel, vrijwilligers en de kinderen met indekking van lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade.
Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: KBC, nr. Z9/28.969.457-0000.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren bij de verantwoordelijke door u als contracthouder, indien niet opgemerkt en geregistreerd door het begeleidend personeel.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal van welke aard ook. Daarnaast is de organisator niet verantwoordelijk bij breuk van, of schade aan zelf meegebrachte goederen en/of toestellen van welke aard ook. Wanneer u als contracthouder ten behoeve van uw kind goederen en/of toestellen overhandigt aan de organisator, dan gebeurt dit op eigen risico. Deze goederen en/of toestellen worden na gebruik teruggegeven aan de contracthouder in de staat waarin ze zich bevinden. Verlies of beschadiging van voornoemde goederen en/of toestellen kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door de organisator. Ten slotte zijn wij niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de parking. 
 

Wens ik me op een wachtlijst te noteren

Hoeveel kost de opvang?: 

Er wordt een vaste dagprijs aangerekend volgens aanwezigheid. Unikids behoudt zich wel het recht jaarlijks haar prijzen aan te passen. We melden dit minstens 2 maand op voorhand. De opzegperiode geld dan niet tijdens deze periode, dus hebben de ouders het recht om de opvang stop te zetten binnen de 2 maanden van de verandering van het contract.

Vaste dagprijs volgens aanwezigheid     Kinderopvangtoeslag Nettobedrag 
0 – 4u59 18.5 euro 1.615 euro 16.885 euro
5 – 10u 28 euro 3.230 euro 24.770 euro
>10u 30 euro 3.230 euro 26.770 euro 

Vaste dagprijs bij afwezigheid, na uitputting gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (= ongerechtvaardigde afwezigheid) 
18 euro 
 
De kinderopvangtoeslag wordt automatisch toegekend wanneer u er recht op heeft; u hoeft deze niet expliciet aan te vragen.
Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag (> 5u). Een halve dag opvang geeft recht op de helft van dat bedrag. 
Om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag mag je kind nog niet naar de kleuterschool gaan. Ook als het dan nog halve dagen naar de opvang gaat, heeft het geen recht meer op deze toeslag.
Het aantal opvangdagen wordt door de opvang doorgegeven aan Kind & Gezin, die deze informatie aan je uitbetaler bezorgt. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald op de 20e van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft (tenzij
deze dag in het weekend of op een feestdag valt).
 

Huishoudelijk reglement

Afspraken m.b.t. optimaal klimaat in de opvang: 
Wennen in de opvang 
Om de wederzijdse communicatie en afstemming tussen opvang, ouders en kind te maximaliseren wordt vóór de start van de opvang een wenmoment georganiseerd.
 
Breng- en haalmomenten
We verzoeken u vriendelijk om in het kader van de veiligheid van uw kind en dat van anderen ook zelf als ouder de nodige aandacht te besteden aan het volgende bij het brengen en halen van uw kind:
- gelieve de inkomdeur steeds goed terug in het slot te laten vallen of dicht te trekken;
- gelieve geen onbekenden met u mee binnen te laten in de opvang.
We bewaken dit zelf zo goed mogelijk, maar het is een grote hulp indien u hier met ons mee op let.
U heeft als contracthouder toegang tot alle ruimtes waar uw kind verblijft. Binnen de afgesproken dag- en uurregeling kan uw kind op elk moment gebracht of afgehaald worden. Gelieve respect op te brengen voor de slaapmomenten en deze zo rustig mogelijk te laten verlopen.
Op het aanwezigheidsregister in de leefgroep wordt de aankomst- en vertrektijd van uw kind dagelijks genoteerd, door u nagekeken op correctheid en vervolgens bevestigd (ondertekend).  
We vragen tijd te maken voor de breng- en haalmomenten, zodat rustig informatie kan worden uitgewisseld met de begeleider. 
’s Avonds dient uw kind ten laatste vijf minuten voor sluitingstijd afgehaald te worden. Om18u10 wordt uw kind klaargemaakt voor vertrek. Bij laattijdig afhalen is automatisch en van rechtswege een vergoeding verschuldigd aan de organisator van 8€ per gestart kwartier (zie §III.2.3). In geval van overmacht zal er geen boete aangerekend worden, indien de overmachtssituatie met een schriftelijk bewijs gestaafd wordt (aanrijdingsbewijs verkeersongeval, attest openbaar vervoer vertraging, staking). Herhaling van ongerechtvaardigd laattijdig afhalen kan leiden tot verbreking van de overeenkomst ten uwen laste. 
Bij wijziging van het ouderlijk gezag en/of de verblijfsregeling en/of de omgangsregeling m.b.t. uw kind lopende de overeenkomst, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de organisator en gestaafd hetzij door een rechterlijke beslissing, hetzij door een door de contracthouders gezamenlijk ondertekende verklaring. 
Gelieve (op de inlichtingenfiche) andere gemachtigden aan te duiden om uw kind af te halen indien u als contracthouder verhinderd bent. Uw kind wordt nooit met andere personen dan de contracthouder of de aangeduide gemachtigden meegeven. Mocht er per hoge uitzondering toch nog iemand anders uw kind komen afhalen, gelieve ons dan telefonisch hiervan op de hoogte te stellen met duidelijke vermelding van het exacte moment en de naam van de betreffende persoon. Deze persoon dient zich vervolgens bij ophalen van uw kind te kunnen legitimeren (via identiteitskaart).
Dronken of geïntoxiceerde personen zijn in geen geval gemachtigd een kind mee te nemen onder hun verantwoordelijkheid: 
- Indien de persoon nog aanspreekbaar is, is het mogelijk dat de medewerker de persoon in kwestie vraagt na enige tijd terug te komen, of iemand anders te contacteren om het kind op te halen;
- In extreme situaties (niet aanspreekbaar, agressie, …) kan de politie gecontacteerd worden.
 
Voeding
Voedselveiligheid
De maaltijden voldoen aan de normen, opgelegd door het FAVV. Het erkenningsattest bevindt zich ter inzage in de inkom. 
 
Aanbod
Wij staan in voor een gezonde en gevarieerde voeding, aangepast aan de leeftijd van het kind.
De soep, middagmalen en fruitpap worden aangeleverd door Agape. Het vieruurtje wordt in de opvang zelf bereid. Deze gerechten zijn in de dagprijs voorzien, tenzij bij 1/3 opvangdag. In geval van 1/3 opvangdag kan een warme maaltijd aangevraagd worden, mits betaling van 2.50€ extra (zie §III.2.3.). Flesvoeding en ontbijt worden van thuis meegebracht. 
Indien uw kind vóór 8u aankomt, kan de fles of het ontbijt (meegebracht van thuis) gegeven worden door de kindbegeleider. Kinderen die aankomen na 8u krijgen thuis hun ontbijt of fles, tenzij dit onvoldoende aansluit bij het individuele ritme van uw baby.
Kinderen die een middagmaal wensen, dienen ten laatste om 11u aanwezig te zijn, tenzij expliciet anders afgesproken met de verantwoordelijke. 
 
Fles- en borstvoeding
Flessen, water en melkpoeder worden door u als contracthouder voorzien. Conform een aanbeveling van Kind & Gezin vragen we u om thuis al de gesteriliseerde flesjes te vullen met de correcte hoeveelheid water. Samen met de flesjes brengt u het melkpoeder van uw keuze mee in een verdeeldoosje. Het poeder zal door de begeleiding onmiddellijk voor het toedienen met het water gemengd worden. Het is aangewezen een extra flesje en een extra hoeveelheid melkpoeder mee te brengen. Gelieve alle flessen en verdeeldoosjes duidelijk te naamtekenen.
Als u borstvoeding voor uw kindje meebrengt, wordt deze onmiddellijk in de koelkast geplaatst tot het moment van toediening. We beschikken in de opvang over een flessenwarmer. Eventueel kan ook reservevoeding bij ons ingevroren worden. Graag steeds voorzien van een etiket met de naam van uw kind a.u.b.. 
 
Specifieke voedingsvereisten of -voorkeuren
In geval van specifieke voedingsvereisten (bijv. bij dieetvoeding, allergieën, stofwisselingsziektes, voorkeuren o.w.v. geloofs- of andere overtuiging, …) kan in een alternatief voorzien worden voor het middagmaal of vieruurtje. In geval het alternatief door Agape dient te worden aangeleverd (zie ‘aanbod’) zijn volgende documenten vereist:
- een doktersattest ter staving van de specifieke voedingsvereiste;
- ondertekend formulier Agape, akkoord i.v.m. gebruik gegevens kind. 
De verantwoordelijke beslist of het alternatief haalbaar is. Indien dit niet het geval is of indien u hier als contracthouder zelf expliciet voor kiest, kan het alternatief ook kant-en-klaar van thuis uit worden meegegeven. We verzoeken u de temperatuur van de meegebrachte voeding onder controle te houden bij transport (om ziektes te voorkomen) en de meegebrachte voeding te voorzien van een etiket met volgende informatie:
- naam van uw kind;
- om welke voeding gaat het?
- wanneer werd de maaltijd bereid (datum)? 
In elk geval worden de specifieke vereisten en het alternatief schriftelijk overeengekomen. 
 
Traktaten
Als uw kindje jarig is wordt er een klein feestje gebouwd. Uw kindje krijgt een kroon, er wordt gezongen, … . Indien toegelaten door de ouders wordt een bijzonder vieruurtje gegeven (bv. pannenkoelen, wafels, koekjes, …). Hiervoor wordt een formulier meegegeven.
 
Kleding / wassen / verzorgen
Uw kind wordt gewassen en aangekleed naar Unikids gebracht. Als ouder zorgt u er steeds voor dat er een voldoende aantal luiers en vochtige doekjes voorradig zijn. In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Indien bijzondere verzorgingsproducten nodig zijn, brengt u die zelf mee. 
 
Dagelijkse benodigdheden
Voor het verblijf in Unikids brengt u in een persoonlijke tas en duidelijk genaamtekend volgende spullen mee:
Luiers naar keuze, vochtige doekjes en helende stuitzalf
Fysiologisch serum tot aan 18 maanden
Voldoende reservekledij + plastic zakje
Persoonlijke slaapbenodigdheden zoals een knuffel, doekje, fopspeen, … . 
- deze blijven ter plaatse aanwezig (evt. dubbel voorzien);
- knuffel en doekje zijn beperkt in grootte om een maximale veiligheid tijdens het slapen te kunnen waarborgen. 
Een koortswerend middel
’s Zomers: zonnepet of -hoed. De kinderen worden indien nodig ingesmeerd met zonnecrème, (Kruidvat Solait) SPF 50. Mocht u een ander product verkiezen (bijv. omwille van allergie), gelieve dan uw eigen product met uw kind mee te geven en de begeleiding hiervan op de hoogte te brengen.
Volgende persoonlijke spullen zijn NIET toegelaten:
allerhande juwelen (inclusief oorbellen)
fopspeenkettingen
haarspeldjes
te grote knuffels, doekjes, … om te slapen
Dit om de veiligheid van uw kind en van andere kinderen te waarborgen. 
 
Te ziek voor de opvang? 
Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht van zodra aan één van onderstaande criteria is voldaan:
hun lichaamstemperatuur bedraagt 38,5°C of meer.
de andere kinderen in de opvang lopen gevaar, bv. bij bepaalde besmettelijke ziektes.
zij kunnen niet deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens hun   ziektetoestand. 
Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt. 
De organisator beslist autonoom aan de hand van voorgenoemde criteria om het kind al dan niet op te vangen, eventueel na advies te hebben ingewonnen van de arts, verbonden aan de organisatie.
In geval van Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood – Bof – Difterie – Epiglottitis – Hepatitis A – Hersenvliesontsteking – Impetigo – (bepaalde bacteriële) Maagdarminfecties – Mazelen – Polio – Rodehond – (open) TBC – Windpokken kunnen kinderen sowieso niet naar de opvang komen.
Licht zieke kinderen of kinderen van wie de organisator aanvaardt dat zij hogergenoemde criteria doorstaan, kunnen wel in Unikids terecht. De begeleiding houdt – eventueel in samenspraak met de verantwoordelijke – toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces en de voorgeschreven medicatie wordt toegediend (zie ook verder onder ‘toedienen van medicatie’).
Wij vragen met aandrang om ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen of fysieke letsels (bijvoorbeeld ernstige blauwe plekken, wonden, uitslag, …) van uw kind te signaleren bij het brengen. Dit met het oog op optimale zorg voor uw kind en het preventief beschermen van uw eigen kind en dat van anderen. 
 
Veiligheid 
We streven maximale veiligheid na van de kinderen, ouders en medewerkers. We voldoen daartoe aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, die gesteld worden in het kader van groepsopvang. 
Crisissituaties
Unikids beschikt over een intern noodplan, te volgen bij een mogelijke crisissituatie. Het gebouw en de leefgroepen zijn voorzien van brandblussers, brandmeldingscentrale, rookmelders, noodverlichting en veiligheidspictogrammen.
Daarnaast plannen we geregeld een evacuatieoefening met de bedoeling iedereen zo snel mogelijk te evacueren uit de leefgroep. 
Uitstappen
In principe verlaten wij de opvanglocatie niet met uw kind. Mocht dit toch het geval zijn (bijv. geplande uitstap), dan zal dit slechts gebeuren na hiervoor uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben. Uitzonderlijk nemen we eenzijdig deze beslissing in geval van crisissituaties (bijv. evacuatie bij brand, medische urgentie bij uw kind). 
In elk geval bewaken de kindbegeleiders ook op dat moment de veiligheid van uw kind maximaal. 
 
 
 
 

Is mijn kind verzekerd

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?: 
De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Extra kosten komen hiervoor niet in aanmerking. Het bedrag dat ouders kunnen inbrengen op het aangifteformulier voor de personenbelasting is beperkt tot 11.20 € per dag per kind.
De organisator verbindt zich ertoe om jaarlijks kosteloos voor elk kind een fiscaal attest op te maken en te bezorgen aan de contracthouder. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt die vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.
 

Verantwoordelijken en personeelsteam

Wat als uw kind naar school gaat?: 
Combinatie opvang en school
Kinderen die vanaf 2,5 jaar deeltijds naar school gaan, kunnen dit combineren met opvang in Unikids. Er wordt enkel voorzien in opvang van dit kind tijdens de dagdelen die reeds opgenomen werden in het opvangplan. Extra dagdelen opvang dienen opnieuw aangevraagd te worden. De organisator bepaalt zelf of er in deze opvang wordt voorzien of niet, volgens de bezetting. 
 
Opvang van schoolgaande kinderen tijdens de schoolvakanties 
Tijdens de schoolvakanties blijft dezelfde regeling van toepassing. Ook hier wordt enkel voorzien in opvang tijdens de dagdelen die vroeger reeds opgenomen werden in het opvangplan. Extra dagdelen opvang dienen opnieuw aangevraagd te worden. De organisator bepaalt zelf of er in deze opvang wordt voorzien of niet, volgens de bezetting. 
Eenmaal uw kind voltijds, elke dag naar school gaat, kan het niet meer opgevangen worden in de voorschoolse opvanglocatie tijdens de schoolvakanties.
 

Werking en dagindeling

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
Identiteit
Kindercentrum vzw heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar opvangactiviteiten. 
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:
- de klantenadministratie;
- de facturatie; 
- de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang;
- de ontwikkeling van een beleid;
- de naleving van de subsidievoorwaarden;
- het bezorgen van onze digitale nieuwsbrief en informatie over ons kinderopvangaanbod.
 
Rechtsgrond
We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.
Foto- en videomateriaal kan benut worden voor de website, facebookpagina, sociale media, digitale nieuwsbrief of worden bezorgd aan betrokken ouders, voor persoonlijk gebruik. Het foto- en videomateriaal kan daarnaast voor interne doeleinden worden benut, zoals pedagogische vorming, inkleding leefruimtes, (knutsel)werkjes en activiteiten kinderen. Dit op basis van de toestemming die ouders voor het gebruik van deze beelden geven.
 
Recht van het gezin
- U kunt de gegevens omtrent uzelf en uw kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. 
- U kunt een kopie van de persoonsgegevens vragen. 
- Indien u van opvang verandert, kunt u vragen om uw gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvanglocatie. 
Stuur daarvoor een e-mail naar katrien.waelkens@kindercentrum.be of bel haar op het algemeen nummer 056/60.73.40. 
 
Bewaarperiode
Uw gegevens worden, na 5 jaar, vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.  Enkel de gegevens m.b.t. klachten of crisissituaties worden 10 jaar bewaard.
 
Vertrouwelijkheid
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.
 
Overmaken aan derden
Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin en de Zorginspectie. 
 
Verwerkingsregister
In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vindt u daar. 
DPO (Data Protection Officer)
Kindercentrum vzw beschikt over een Data Protection Officer: Katrien Waelkens.   Zij kijkt erop toe dat het Kindercentrum de persoonsdata bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.  U kunt haar bereiken via katrien.waelkens@kindercentrum.be