‘t Mezennestje Wingene vzw en Kindercentrum Waregem vzw bundelen hun krachten en fusioneren tot Kindercentrum vzw.
 
 
Na een half jaar voorbereiding hebben de voorzit(s)ters van zowel ‘t Mezennestje vzw, Kindercentrum Waregem vzw, en Vrij Katholiek Basisonderwijs Wingene (VKBW) vzw deze namiddag de intentie tot structurele samenwerking ondertekend.  Hierbij bundelen Mezennestje vzw en Kindercentrum Waregem vzw, beiden organisatoren van kwaliteitsvolle kinderopvang, hun krachten.  De fusie van de twee vzw’s dient effectief gerealiseerd te zijn tegen 1 oktober 2018.  De nieuwe vzw zal de naam Kindercentrum vzw dragen.
 
Intense samenwerking met het Vrij Katholiek Basisonderwijs Wingene (VKBW)
 
Op vandaag werkt Mezennestje vzw samen met de Centrumschool van Wingene door het organiseren van een slaapklasje voor de jongste kinderen van de Centrumschool. Ook Kindercentrum Waregem vzw heeft een lange traditie van doorgedreven samenwerking met zowel het stedelijk als het vrij katholiek kleuter- en lager onderwijs van Waregem.  Reeds vele jaren wordt de buitenschoolse kinderopvang in alle Waregemse scholen georganiseerd door Kindercentrum Waregem vzw en zijn er enkele crèches gehuisvest in gebouwen of op terreinen van de stedelijke basisscholen.    
In de gefusioneerde Kindercentrum vzw wordt deze samenwerkingsstrategie doorgetrokken en wordt hiertoe een structurele samenwerking opgezet met het VKBW. 
VKBW kreeg op 29/09/2017 toelating van minister Crevits om een nieuwe centrumschool te bouwen binnen de projectspecifieke DBFM-procedure. VKBW werkt momenteel een masterplan en projectdefinitie uit en hierin wordt rekening gehouden met een nieuwe locatie voor het Mezennestje. De bouw van een gloednieuw kinderdagverblijf wordt dus een eerste gezamenlijk kinderopvangproject op de site van de Centrumschool te Wingene, waarbij VKBW grond en expertise ter beschikking zal stellen en de verschillende subsidiestromen van Vipa (=kinderopvang) en de projectspecifieke DBFM-procedure (=onderwijs) zal bundelen.  Tegen 2021 wensen beide partijen naast een nieuwe kleuter- en lagere school ook een volledig nieuw kinderdagverblijf te openen, dit  alles geïntegreerd op één site vanuit een sterke samenwerkingsvisie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
 
Futureproof, schaalvergroting in kinderopvang is goed!
 
Kinderopvangorganisatoren dienen op vandaag aan grote uitdagingen het hoofd te bieden.  Er zijn de terecht hoge kwaliteitseisen voor de pedagogische werking en infrastructuur.  De financiële leefbaarheid van kinderopvangorganisatoren staat onder druk en de vraag naar voldoende betaalbare nabije kwaliteitsvolle kinderopvang voor ouders stijgt met de dag.  Het beschikken over voldoende geschoolde en permanent gevormde kindbegeleiders is een continue uitdaging.     
Hierbij zijn samenwerking, het bundelen van expertise, schaalvergroting en het inzetten op management vanuit sociaal ondernemerschap de oplossingen om deze uitdagingen succesvol te realiseren.
 
Binnen de activiteit groepsopvang (crèches, 0-3jaar) beschikt het Mezennestje vandaag over 42 gesubsidieerde kindplaatsen en het Kindercentrum Waregem over 155 gesubsidieerde kindplaatsen. Dit maakt dat de nieuwe vzw straks beschikt over 197 gesubsidieerde kindplaatsen van 0 tot 3 jaar waar ouders via inkomensgerelateerde ouderbijdrage terecht kunnen.  Via deze fusieoperatie wordt Kindercentrum vzw een grote organisator kinderopvang, 300 kindplaatsen tegen eind 2020 is de ambitie. Het is de bedoeling om in Wingene het aantal kindplaatsen van 0 tot 3 jaar op de site van de Centrumschool uit te breiden van 42 naar 54 kindplaatsen.  Daarnaast wordt onderzocht of er nog bijkomende opportuniteiten zijn om groepsopvanginitiatieven te organiseren in of nabij de wijkscholen in de regio.
 
De schaalvergroting zal meerwaarde creëren door het uitwisselen van deskundigheid en ervaring.  Er komen sterkere mogelijkheden om teamgericht te werken vanuit de verschillende deskundigheden en multidisciplinair in te spelen op de (nieuwe) noden die zich aanbieden.  De samenwerking leidt eveneens tot een breder financieel draagvlak, waardoor er een betere garantie van de continuïteit is en er meer mogelijkheden ontstaan tot professionalisering.  Zo komt er in Waregem een centralisatie van de adminstratieve diensten, de HR-activiteiten, de kindplanning, de pedagogische aansturing en het facilitair beleid. 
 
Met garantie en respect voor eigenheid en cultuur van de opvanglocaties.
 
Het is een duidelijke keuze om de namen, de eigenheid en de cultuur van de diverse opvanglocaties te  behouden, te respecteren, en te ondersteunen.  Elk kind is uniek... bijgevolg is en blijft elke opvanglocatie uniek... elke opvanglocatie, leefgroep behoudt de eigen specifieke acties aangepast aan de lokale behoefte, identiteit en inbedding in de wijk of buurt.  De nabijheid en lage drempel voor ouders uit de buurt blijven essentiële uitgangspunten.  Vanuit een operationeel excellente organisatie streven we er naar om de inspanningen voor ouders tot een minimum te herleiden... hierbij zal sterk gewerkt worden aan een digitalisering van de dienstverlening.
Huidige en toekomstige ouders hoeven zich geen zorgen te maken.  De huidige opvangcontracten en dagtarieven van de ouders worden gerespecteerd en behouden.  De huidige personeelssamenstellingen worden eveneens behouden, geoptimalliseerd en nog beter op elkaar afgestemd zodat iedereen zich op de kernfuncties kan focussen.
 
Kindercentrum... het “kind en zijn behoeften” in het CENTRUM.
 
Binnen ons dagelijks handelen staat steeds het (unieke) kind en diens behoeftes en ontwikkeling centraal.  In alles wat we doen wordt de vraag centraal gesteld hoe we de behoeftes, ontwikkeling en welbevinden van de kinderen kunnen optimaliseren en stimuleren.  Het pedagogisch handelen van de medewerkers staat volledig in het teken van:
Fysieke ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling
Sensori-motorische & Cognitieve ontwikkeling
Psychische ontwikkeling
Sociale en Morele ontwikkeling
Unieke ontwikkeling
 
Hierbij wensen we zo maximaal als mogelijk rekening te houden met het ritme van het kind en gaan we met de ouders dagelijks in dialoog en voeden we vanuit een gezamenlijke visie kinderen op. 
 
Ambitie nieuwbouw kinderdagverblijf voor 54 kindplaatsen.
 
Zopas werden er besprekingen met het kabinet onderwijs en Vipa (subsidiërende overheid kinderopvang) gevoerd.  Hier werd er groen licht gegeven om een gezamenlijk dossier nieuwbouw school en kinderdagverblijf voor te bereiden op de site Centrumschool.  Het nieuwbouwdossier kinderdagverblijf zal straks (2021) plaats bieden aan 54 kinderen.  Deze nieuwe kinderopvanglocatie wordt een paradijs voor de allerkleinsten met veel aandacht voor een optimaal binnenklimaat, kindveiligheid, licht- en speelprikkels, ergonomische werkruimtes.  De inrichting is zo geoptimaliseerd om aan alle ontwikkelingsdomeinen van baby’s te voldoen en hen hierbij te stimuleren met veel aandacht voor akoestiek en rustruimtes.  Daarnaast wordt deze kinderopvanglocatie een ontmoetingsplaats voor de vele jonge gezinnen die op hun beurt gestimuleerd zullen worden tot actieve participatie.
 
Groeien tot regionale speler kinderopvang (0-3 jaar)
 
De jarenlange ervaring, de aanwezige specifieke expertise en de nu gecreeërde schaalgrootte leiden tot een sterke organisatie die zijn troeven verder wenst te delen met kinderopvangorganisatoren uit de ruime regio.  Kindercentrum vzw steekt de hand uit naar andere particuliere of non-profit kinderopvangorganisatoren of lokale besturen die wensen samen te werken of expertise te delen of hun kinderopvangwerking wensen (0-3jaar) over te laten aan een vzw vanuit een sociaal ondernemersschapsvisie. Hiertoe kan steeds contact opgenomen worden met algemeen directeur Tom Braet.
 
Voor meer info:
 
Tom Braet, Algemeen Directeur, Kindercentrum Waregem vzw, 0476 25 28 76, tom.braet@kindercentrum.be